fogasinaploleadas
Mai névnap: Vilma

 

Bakony - Balaton Horgász Szövetség Alapszabálya

 

I.

A SZÖVETSÉG NEVE, CÍME, FŐBB ADATAI

1. §

Neve: Bakony - Balaton Horgász Szövetség
Rövidített neve: BBHSZ
Székhelye: 8200 Veszprém, Muskátli u. 6.
Bírósági nyilvántartásba-vétel száma: 1.030
Adószáma: 19262857-2-19
Pecsétjei:


- körbélyegző: kör alakú keret, középen két összefonódó hal rajza, körben az alábbi felirat:
   "Bakony - Balaton Horgász Szövetség  * 1993"

bbhsz_krblyegz

 

 

 

- fejbélyegző: táglalp alakú keretben bal oldalon két összefonodó hal rajza, mellette öt sorban az alábbi szöveg:   
   "Bakony - Balaton
    Horgász Szövetség
    8200 Veszprém, Muskátli u. 6.
    Adószám: 19262857-2-19
    www.bbhsz.hu"

fejblyegz

II.

A SZÖVETSÉGJOGÁLLÁSA, CÉLJA

2. §

1./ A Bakony – Balaton Horgász Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Horgász Egyesületek Veszprém megyei Szövetsége (HEVMESZ) jogutódja.

2./ A Szövetség a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján működő, a tagegyesületek által önkéntesen létrehozott társadalmi kiemelkedően közhasznú szervezet, melynek célja:

a./ a Szövetség és a tagegyesületek érdekeinek védelme és képviselete, a törvényes működési feltételek segítése,

b./ a tagegyesületek horgászati feltételeinek fejlesztéséhez szakmai - és anyagi segítség biztosítása,

c./ a sporthorgászat sokéves vívmányainak megőrzése, fejlesztése,

d./ a közhasznú körbe tartozó feladatok ellátása.

e./ a horgászok képzéáse és vizsgáztatása

3. §

1./ A Szövetség a 2. §-ban meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében:

a./ ellátja tagszervezetei érdekképviseletét és érdekvédelmét,

b./  segíti és javítja azok működési feltételeit,

c./ szaktanácsot és szolgáltatásokat nyújt horgászati, halltenyésztési, halbeszerzési, szervezeti, gazdálkodási, pénzügyi és jogi kérdésekben,

d./ javaslatokkal és kezdeményezésekkel fordul állami- és társadalmi szervezetekhez a horgászérdekek érvényesítésére, valamint véleményt nyilvánít horgászati kérdésekben,

e./ a tagegyesületek megbízása alapján eljár a haltelepítések előkészítésében és lebonyolításában,

f./ kapcsolatot tart fenn a halászati jogot gyakorló más szervezetekkel és személyekkel,

g./ törekszik a folyók, tavak és egyéb vízterületek horgászati jogának megszerzésére, megtartására, segíti a tagegyesületeket a vízterülettel kapcsolatos szakmai feladataik ellátásában,

h./ elősegíti a horgászati ismeretek terjesztését,

i./ megbízás alapján képviseli a tagegyesületeit az állami szervek előtti eljárásokban,

j./ kapcsolatot tart fenn a hazai horgász szervezetekkel és más országok horgász szervezeteivel és közreműködik a tagegyesületek külföldi kapcsolatainak kiépítésében,

k./ kezdeményezően segíti a Szövetségbe belépő új egyesületek létrehozását, a tagegyesületek egymás közötti és a kívülállókkal való sokoldalú együttműködést,

l./ kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fenn más horgász érdekeltségű szervezetekkel, együttműködik a víz- és halgazdálkodással foglalkozó állami- és gazdálkodó szervekkel,

m./szórakoztató és egyéb programokat szervez a Szövetség és a szövetségi célkitűzések ismertségének növelésére.

2./A Szövetség pártoktól független, politikamentes szervezet, ebből eredően sem közvetlen, sem közvetett politikai tevékenységben nem vesz részt. Sem helyi, sem országos képviselőjelölteket nem állít, azok politikai tevékenységét sem erkölcsi, sem anyagi módon nem támogatja.

3./ A Szövetség közhasznú célú tevékenységét a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúságvédelem és sport területén, különösen az alábbi témakörökben végzi:

a./ a hatályos halászati és horgászati-, a természet- és környezetvédelmi valamint a vízügyi, és az egyesülési jogokról szóló jogszabályok megismertetése a tagszervezetekkel.

b./ a gyermek és ifjúsági korú horgász fiatalok nevelése a bennünket körülvevő természet- és környezet megismerésére, szeretetére és megóvására,

c./ ifjúsági és gyermek táborok szervezése, a megszerzett képességek fejlesztésére, az ismeretek bővítésére,

d./ a tagegyesületek segítése a tulajdonukban vagy kezelésükben lévő horgászvizek, horgászhelyek természetvédelmi feladatainak ellátásában,

e./ a környezetvédelmi napok, akciók és programok helyi megvalósulásának segítése, szervezése,

f./ a
Horgászbottal a drog ellen” program megvalósítása,

g./ a sport- és versenyhorgászat fejlesztése és az e célból rendezett területi egyéni- és csapatbajnokság megszervezése és lebonyolítása, illetve az országos bajnokságokon való részvétel biztosítása,

h./a gyermek és ifjúsági korú horgász fiatalok sport- és versenyhorgász képzése szervezett, önálló vagy kapcsolt sportprogramokon belül.

4./ Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása folytán elért eredményeit nem osztja fel, azt csak az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

III.

A SZÖVETSÉG TAGJAI

4. §

1./ A Szövetség tagjai a Szövetséget létrehozó tagegyesületek, illetve azok az egyesületek, szervezetek (továbbiakban: egyesületek), amelyek a Szövetségbe felvételüket kérték és felvételt nyertek.

2./ A felvétel szabályai:

a./ A belépni szándékozó Egyesület az erre vonatkozó
- jogerős testületi határozatát,
- jogerős és hatályos alapszabályát az Elnökségnek benyújtja.

b./ A határozatnak tartalmaznia kell, hogy
- a Szövetség alapszabályát és hatályban lévő rendelkezéseit, a tagdíj mértékét és a tagdíjfizetés rendjét részleteiben ismerik, továbbá
- az Egyesület azon kérését, hogy a Szövetség vegye fel tagjai sorába,
- a delegált küldött nevét, adatait.

c./ Az elnök a felvételi kérelmet a soron következő Elnökségi ülésre döntésre beterjeszti.

d./ A felvételről az Elnökség dönt. Tagfelvétel esetén meghatározza az egyesületi mandátumszámot és a felvétel évére vonatkozó tagdíj (időarányos résztagdíj) összegét.

3./ A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

4./ A Szövetség működése során nyújtott szolgáltatásait – céljai szerinti személyi kör és anyagi eszközei korlátain belül – köteles tagjai számára elérhetővé tenni.

5./ A Szövetség tagjai a Küldöttgyűlés által megállapított mértékű tagdíjat fizetik, az ugyancsak általa meghatározott tagdíjfizetési rendben.

6./ A tagdíjfizetés rendjét - az értékcikk forgalmazás szabályai keretében - Az Elnökség állapítja meg.

7./ A Szövetség tagjai önálló jogi személyek, tagjainak önállóságát a Szövetséghez való tartozás nem korlátozza.

8./ A tagszervezetek tagsági viszonyból eredő jogai:

a./ A tagszervezetek küldötteik útján illetve a küldöttek által választott tisztségviselőin, testületi tagjain keresztül vesznek részt a Szövetség munkájának irányításában.

b./ A tagszervezetek igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait.

c./ A tagszervezetek javaslatokat és indítványokat tehetnek a Szövetség szerveihez. Felvilágosítást kérhetnek a Szövetség bármely tevékenységéről és igényelhetik a Szövetség érdekképviseleti és érdekvédelmi közreműködését.

9./ A tagszervezetek tagsági viszonyából eredő kötelességei:

a./ Az alapszabály betartása.
b./ A tagdíj befizetése.
c./ A Szövetség Küldöttkgyűlése által hozott határozatok végrehajtása, a szövetségi döntések és azok végrehajtásában való aktív részvétel.

e./ A Szövetség célkitűzéseinek megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségek teljesítése.

10./ A tagsági viszony megszűnik, ha a

- bíróság a tagegyesületet feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja,
- tagszervezet jogutód nélkül megszűnik, továbbá
- kilépéssel,
- kizárással.

11./ Kilépés:

a./ A szövetségből  tagszervezeti testületi döntéssel naptári év végén (december 31.) lehet kilépni, feltéve ha ezen kilépési szándékot írásban tárgyév október 31-i beérkezési határidővel a Szövetség elnökének a tagszervezet megküldi.

b./ A kilépés további előfeltétele a tárgyévi értékcikkforgalommal való teljes elszámolás, ugyancsak október 31-ig.

12./ A tagszervezetet a Küldöttgyűlés kizárhatja a Szövetségből, ha tartósan, ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti az Alapszabályban megállapított kötelességeit, veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósulását, vagy azokkal ellentétes tevékenységet folytat. Kizárás esetén a tagsági viszony az erről rendelkező határozat meghozatalával szűnik meg.

13./ A tagszervezetek a az Elnökség  törvénysértő határozata ellen – ha az alapszabály kivételt nem tesz - elsősorban a Küldöttkgyűléshez fordulhatnak jogorvoslati kérelemmel, majd e határozatot a bíróság előtt támadhatják meg. Küldöttgyűlési határozat elleni jogorvoslati fórum a bíróság.

IV.

A SZÖVETSÉG SZERVEI

5. §

1. /A Szövetségnek önkormányzati szervei, munkabizottságai vannak. A folyamatos működést  a Szövetségi Iroda biztosítja.

a./ Önkormányzati szerv tagjává kizárólag tagegyesületi tag választható.
b./ A tagegyesület kiválása esetén megszűnik az önkormányzati szervi tagság, kivéve, ha a tag más tagegyesületnek is tagja (kettős tagság).Ebben az esetben mandátuma a választási ciklus végéig fennáll.

2./ Az öt évre (választási ciklusra) választott önkormányzati szervek testületként működnek. A Szövetség önkormányzati szervei:
- Küldöttkgyűlés
- Elnökség
- Felügyelő Bizottság.

3./ Állandó munkabizottságok:

- Mandátumvizsgáló (és Választási) Bizottság
- Jelölő Bizottság

A Küldöttgyűlés,  további állandó és/vagy ideiglenes munka- bizottságokat, az Elnökség ideiglenes munkabizottságokat hozhat létre, amelyek nem önkormányzati és nem ügyviteli szervek.

4./ Az állandó munka bizottság, ideiglenes munka bizottság létrehozásakor meg kell határozni annak feladatát, hatáskörét, valamint működésének időtartamát illetve határnapját.

5./ A munkabizottság vezetője és tagjai megbízásának módjáról a létrehozó önkormányzati szervezet dönt. Ideiglenes munkabizottság vezetője és tagja a Szövetség elnöke illetve más testületi tag is lehet.

6./ A Szövetség elnöke részfeladatok elvégzésére, esetenként szak, illetve szakértői csoportot hozhat létre.

7./ A megválasztott reszortfelelős egyes részfeladatok elvégzésére ideiglenes munka- bizottság(ok) létrehozását javasolhatja az Elnökségnek. A javaslatnak tartalmaznia kell a fenti 4. pontbani előírásokat, amelyeken felül személyi javaslatokat is tehet. Az így létrehozott bizottság vezetője minden esetben maga a reszortfelelős, de a bizottságban megnevesített helyettese lehet.

Önkormányzati Szervek

A.

KÜLDÖTTGYŰLÉS

6. §

1./ A Szövetség legfelsőbb szerve a Küldöttgyűlés, mely a szövetségi élet minden kérdésében jogosult dönteni.

2./ a./ A tagszervezetek a saját alapszabályuk általi rendben választják meg küldöttjüket.(Választott küldött) Választott küldött hiánya illetve tartós akadályoztatása esetén az egyesület elnöke képviseli az egyesületet a Küldöttközgyűlésen. (Hivatali küldött)

A választott küldött és az elnök akadályoztatása esetén a tagszervezet egyszeri alkalomra szóló írásbeli meghatalmazással rendelkező küldöttel (Eseti küldött) képviselteti magát. A választott, a hivatali és az eseti küldött jogállása a Küldöttgyűlés munkájában azonos.

b./ A tagegyesületi küldöttek létszámarányos szavazati mandátummal rendelkeznek,

10 - 100 főig 1 szavazat
101 - 300 főig 2 szavazat
301 - 600 főig 3 szavazat
601 fő felett 4 szavazat.

c./ A mandátumszámítás alapja az előző év december 31-i felnőtt taglétszám, újonnan alakult egyesületnél az alapító (felnőtt) tagok létszám adata.

d./ A tárgyévi mandátumok számát az éves statisztikai jelentés alapján a Szövetségi Iroda teszi közzé.

3./a./ A Küldöttgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer - írásbeli meghívóval, a napirendek feltüntetésével - össze kell hívni. Írásbeli meghívónak minősül az @ levél (e-mail) is, amennyiben a megküldés ténye igazolható

b./ Össze kell hívni akkor is, ha azt a

- bíróság elrendeli,
- az ülés céljának és okának megjelölésével a tagegyesületek egyharmada - a választott küldöttek, akadályoztatása vagy hiánya esetén az egyesületi elnökök (mint hivatali küldöttek) aláírásával - írásban kéri,
- Elnökség határozatban indítványozza,
- Felügyelő Bizottság többségi döntéssel kezdeményezi.

c./ A Küldöttkgyűlést az Elnök hívja össze.

4./ A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ az alapszabály  elfogadása és módosítása,

b./ a tagegyesületek kizárása,

c./ az Elnökség beszámolójának, valamint a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása.

d./ az önkormányzati testületek létszámának meghatározása, tagjainak és tisztségviselőinek felmentése,

e./ a zárszámadás és vagyonmérleg valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása ,

f./ a választási szabályzat elfogadása,

g./ a Szövetség tulajdonát képező ingatlanvagyon vétele, megterhelése vagy elidegenítése, az összvagyon 10 %-át meghaladó mértékben. Az összvagyon értéke az, amit a legutolsó jóváhagyott vagyonmérleg tartalmaz.

h./ a Szövetség szerveinek tevékenységére vonatkozó főbb irányelvek megállapítása,

i./ az Elnökség által elfogadott Szövetségi éves munkaterv megerősítése, szükség szerint való módosítása.

j./ más szervezetekbe, érdekképviseletekbe való belépés és kilépés, más szervezetekkel való egyesülés és feloszlás kimondása,

k./ az éves tagdíj megállapítása,

l./ a Szövetség megszűnése esetén a szövetségi vagyon sorsáról. való döntés .

5./ A Küldöttközgyűlés Elnökségre 
átruházható hatáskörébe tartozik:

a./ az éves költségvetés megállapítása, az éves pénzügyi beszámoló elfogadása.

b./ a Szövetség tulajdonát képező ingatlanvagyon vétele, megterhelése vagy elidegenítése, az összvagyon 10 %-áig terjedő mértékben.

c./ a Szövetség céljai megvalósításáért végzett munka elismerésére kitüntetés alapítás,


d./A Jelőlő Bizottság létszámának a választási cikluson belül bekövetkezett csökkenése által indokolt új tag választása.

 

B.

E L N Ö K S É G 

7. §

1./ Az Elnökség a Szövetség véleményező, értékelő , tanácsadó és döntési jogosultságokkal rendelkező szervezete. Tevékenységéről a Küldöttkgyűlésnek ad számot.

2./Egy tagegyesületből kizárólag egy elnökségi tag lehet.

Egy tagegyesületből kizárólag egy választmányi tag lehet. Ezen szabály alkalmazásánál az a Szövetség elnökét figyelmen kívül kell hagyni.

3./a./ Az Elnökség létszáma 9 fő.

b./ Összetétele:

Elnökség elnöke (egyben a Szövetség Elnöke) és 8 elnökségi tag

c./ Az Elnökségi ülése a Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott. Az Elnökség évente a legkevesebb három elnökségi ülést tart.

4./ Az Elnökséget az Elnök hívja össze.

5./ Az Elnökséget akkor is össze kell hívni ha azt

- az ülés céljának megjelölésével öt tag írásban kéri,
- azt a Felügyelő Bizottság többségi döntéssel kezdeményezi.

6./ Az  Elnökség elnöke halaszthatatlan távolléte esetén elnöki jogosultságát szekció elnökre átruházhatja. 

7./ Az elnökségi ülés döntéseit egyszrű szótöbbséggel hozza.

8./ Az elnökség

a./ Előkészíti a Küldöttgyűlés tárgysorozatát.

b./ A Küldöttgyűlés által átruházott hatáskörben átadott ügyekben gyakorolja döntési jogosultságát.

c./ A költségvetés keretei között átcsoportosítást végezhet.

d./ A Szövetségnél munkaviszonyban illetve más polgári jogviszonyban foglalkoztatottak vonatkozásában gyakorolja a Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó munkáltatói, ill. foglalkoztatói jogokat.

e./ Dönt a tagegyesületek felvételéről, javaslatot tesz a Küldöttgyűlésnek tagegyesület kizárására.

f ./ Jóváhagyja a szövetség működéséhez szükséges és a Küldöttgyűlés jóváhagyási hatáskörébe nem tartozó szabályzatokat .

g./ Jóváhagyja, és szükség szerint módosítja a Szövetség éves verseny és rendezvénytervét.

h./ Kapcsolatot épít ki és tart fenn a bel- és külföldi horgászszervezetekkel.

i./ Saját kezdeményezésre és a tagegyesületek javaslata alapján dönt kitüntetések odaítéléséről, a tisztségviselők és társadalmi aktivisták jutalmazásáról.


C.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

8. §

1./ A Felügyelő Bizottság elnökét és 4 tagját a Küldöttközgyűlés választja.

2./a./ Ellenőrzi a Szövetség önkormányzati és egyéb szerveinek működését, - a költségvetési gazdálkodást, -- a Szövetségi Iroda ügy- és pénztárkezelését.

b./ Megvizsgálja a Szövetség költségvetését, zárszámadását, vagyonmérlegét, valamint az ezek alapjául szolgáló okmányokat.

c./ Szakmailag segíti a Szövetség pénzkezelési, és az ügyvitellel kapcsolatos szabályzatainak kidolgozását. Ezeket legalább éves szinten felülvizsgálja, javaslatot tesz az esetleges módosításokra.

d./ Éves tevékenységéről és tevékenysége alapján tett megállapításairól, intézkedéseiről és azok hatásáról írásban ad számot a Küldöttközgyűlésnek.

3./a./ A Felügyelő Bizottság tevékenységét tagjai által elvégzett vizsgálatok alapján látja el.

b./ Az elvégzett vizsgálatok értékeléséhez, döntéseinek kialakításához szükség szerint szakértőket is igénybe vehet.

c./ Intézkedéseit és összegező értékeléseit testületileg hozza meg. A testületi állásfoglalás kialakításában a szakértő már nem vehet részt.

d./ Elnöke, vagy az általa kijelölt bizottsági tag - tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein . A szakmai kérdésekre tekintettel napirendenként más bizottsági tag is képviselheti a Felügyelő Bizottságot.


4./ Ha a Felügyelő Bizottság a Szövetség szerveinél hiányosságokat állapít meg, annak súlyától függően a következő intézkedéseket teszi:
- kisebb hiányosságokra felhívja a figyelmet és rámutat a helyes eljárásra,
- súlyosabb hiányosság esetén megállapításairól vezetőjén keresztül írásban tájékoztatja az illetékes testületet és intézkedések megtételét kezdeményezi.

Ha a javasolt intézkedések megtétele testületi hatáskörbe tartozik és a testület összehívására jogosult szerv (személy) a testületet 30 napon belül nem hívja össze, úgy a testület összehívásáról a Felügyelő Bizottság testületileg intézkedhet.

5./ A Felügyelő Bizottság elnöke irányításával szükség szerint, de legalább minden félévben egyszer ülésezik, összehívásáról az FB elnök gondoskodik. Üléseiről  jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt készít, annak egy példányát a Szövetség irattára részére a Szövetségi Elnökön keresztül átadja.

D

BIZOTTSÁGOK

9 §

1./ Mandátumvizsgáló és Választási Bizottság

a./ Összetételében részben változó, a küldöttgyűlés testületi munkájához kapcsolódó állandó munkabizottság.

b./ Létszáma 2 fő. A bizottság  állandó tagja  a Szövetségi Iroda ügyintézője. Másik tagját (egyben vezetőjét) a küldöttgyűlés nyílt szavazással esetenként választja meg.

c./ Az ötévenkénti általános tisztújító küldöttgyűlésen a Bizottság  létszáma öt fő. Vezetőjét és négy tagját a választói küldöttgyűlés nyílt szavazással választja meg.

d./ Feladata:

- Ellenőrzi és igazolja a tagegyesületi küldöttek mandátumát.
- Megállapítja és hitelesíti a határozatképességet. Rögzíti a mandátumok számát. A küldöttgyűlés teljes időtartama alatt figyelemmel kíséri a határozatképesség és a mandátumok alakulását.
- Nyílt szavazások esetén összeszámolja és rögzíti a szavazatokat.
- Titkos szavazás esetén Szavazatszámláló Bizottságként jár el.
Ebben a feladatkörében biztosítja a szavazás szabályszerűségét, az előírásszerű szavazólapokat a küldötteknek ellenőrizhetően kiosztja, ismerteti a titkos szavazás szabályait, biztosítja a szavazás titkosságának feltételeit, felügyeli a titkos szavazás menetét, összeszámolja a szavazatokat, az eredményt választói jegyzőkönyvbe rögzíti és a szavazás eredményét a küldöttközgyűlésnek jelenti. Gondoskodik a szavazólapok biztonságos megőrzéséről majd azok határidőben történő megsemmisítéséről.

2./ Jelölő Bizottság:

a./ A Jelölő Bizottság elnökét és két tagját a tisztújító Küldöttgyűlést megelőző Küldöttgyűlés nyílt szavazással választja meg, mandátuma  a teljes választási ciklusra szól.

b./ Feladata a titkosan megválasztandó tisztségekre vonatkozó felelős személyi javaslat beterjesztése. Bizottság vezetőjének irányításával önállóan végzi el feladatát.

c./ Működésének részletes szabályait a Választási Szabályzat tartalmazza.

V.

A SZÖVETSÉG SZERVEINEK MŰKÖDÉSE

10. §

1./ A küldöttkgyűlési küldöttnek súlyozott, a többi önkormányzati szervezet tagjának egy szavazata van.

A Szövetség elnöke akkor rendelkezik szavazati joggal, ha egyben tagszervezeti küldött, azaz a szavazás során a tagszervezeti mandátumát használja.

2./ Szavazati joggal felruházott testületi tagnak, illetve bizottsági tagnak tekinthető

- a küldöttközgyűlés küldöttje, ha delegálását a Mandátumvizsgáló Bizottság elfogadta és mandátumát igazolta,
- az önkormányzati szervezet tagja, ha tisztségére szabályszerűen megválasztották,

3/ a./ Az önkormányzati szervek határozatképessége:

- Küldöttközgyűlés akkor határozatképes ha azon legalább a tagok fele + 1 fő mgjelent.
- Az Elnökség  határozatképességéhez legalább 5 elnökségi,
- A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez legalább 3 FB. tag jelenléte szükséges.

b./ Amennyiben a Küldöttközgyűlés vagy a Választmányi ülés határozatképtelenség miatt nem tartható meg, akkor változatlan napirenddel az ülés 15 napon belül ismét összehívható.

c./ A 3/b/ pont alapján összehívott Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
- a Választmányi ülésen legalább 6 választmányi tag jelen van.

3./d. A 3/c. pont akkor hatályosul, ha az eredeti (első) meghívóban a fenti 3/b és 3/c. pontbani szabályok részletes ismertetésre, közlésre kerültek.


4./ A testület döntéseit  - eltérő mszabály hiányában - szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

5./ A Küldöttgyűlés minősített szavazata (jelenlévő küldöttek által képviselt mandátumok 2/3-a) szükséges az Alapszabály és a Választási Szabályzat elfogadásához és módosításához, a Szövetség vagyonának elidegenítéséhez, a Szövetség feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének elhatározásához, valamint a tisztségviselők felmentéséhez.

6./ Titkos szavazást kell tartani:

- ha a jelenlévő tagok egyharmada bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módot nyílt szavazással elfogadja.  Titkos szavazást valamennyi mandátummal rendelkező tag indítványozhat.)
- az elnök,  a Felügyelő Bizottság elnöke megválasztásakor,
- egyéb személyi kérdések eldöntése esetén, ha több jelölt van.

7./ Titkos szavazás megtartására vonatkozó indítványról a Küldöttkgyűlés vita nélkül határoz.

8./Választáskor az tekintendő megválasztottnak, aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, ha rendelkezik a szavazatok több, mint felével.

9./ Tisztségviselőkre valamint az önkormányzati szervezetek tagjaira Küldöttgyűlés által megválasztott három fős Jelölő Bizottság nevében annak Elnöketesz javaslatot.
A tisztségviselők személyére a Küldöttközgyűlés bármelyik küldötte is javaslatot tehet, feltéve, ha a javasolt személy jelen van. A javasolt személy akkor válik jelöltté, ha megkapja a szavazati mandátumok 1/3-át.

10./a./
Az önkormányzati szervezet összehívója dönt arról is, hogy tanácskozási joggal mely szervek képviselőit hívják meg a testületi ülésre.

b./
A hozott döntéseket 30 napon belül kell eljutatni a tagszervezetekhez, ez a határidő az egyedi ügyekben hozott döntéseknél 15 nap.

c./ A 10/b./ pontban foglaltak elektromos levél útján vagy a Szövetségi honlap Információs Oldalán (kivéve a személyiségi adatokat)  való közzététel útján is teljesíthető.


11./ A Küldöttgyűlés ülései nyilvánosak. Egyes napirendek tárgyalására bármely szavazati joggal rendelkező tag kezdeményezheti zárt ülés tartását. A javaslatról a testület nyílt szavazással dönt. A zárt ülés elrendeléséhez egyszerű többség szükséges.

12./ Az elnök gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből az önkormányzati szervek döntései, határozatai megállapíthatók.

13./ A testületi szervek döntései a BBHSZ irattárában bárki számára hozzáférhetők. A hozzáféréshez az engedélyt az ügyvezető elnöktől kell kérni.

14./ A Küldöttgyűléséről jegyzőkönyvezető és két választott jegyzőkönyv-hitelesítő közreműködésével jegyzőkönyvet kell készíteni, Az Elnökség üléseiről  emlékeztető készül amelyhez mellékelni kell a hozott határozatokat. Ennek elkészítéséért az elnök a felelős.

15./ Egyéb kérdésekben a testületek maguk határozzák meg működési rendjüket.

VI.

TISZTSÉGVISELŐK

11.§

1./ A Szövetség tisztségviselői:

- Szövetség elnöke és az elnökség tagjai
- Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai,


2./ A Szövetség elnökét akadályoztatása esetén megbízása alapján  az Elnökség általa kijelölt tagja helyettesíti.

3./ A tisztségviselőket kizárólagos hatáskörben a Küldöttközgyűlés 5 évre választja.

4./ A tisztségviselők felelősséggel tartoznak az őket megválasztó testületnek, tevékenységüket  társadalmi munkában végzik.

5./Egyedi Küldöttgyűlési határozattal tisztségviselő határozott idejű munkaviszonyban, illetve más foglalkoztatás célú jogviszonyban is alkalmazható.

6./ Az előző pont szerinti jogviszony határozott ideje a tisztségviselő mandátumának megszűnéséig tart.

7./ A tisztségviselő mandátuma megszűnik:

- a mandátum idő tartamának lejártával,
- a tisztségviselő felmentésével,
- a tisztségviselő halálával,
- a tisztségviselőt küldő tagszervezet tagsági viszonyának megszűnésével,
- a tisztségviselő lemondásával.

8./ A tisztségviselők összeférhetetlensége:

a./ a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b/ pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó), illetve az általa képviselt tagegyesület a határozat alapján
- a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás

b./ nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve,
- az előző három bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója.

c./ a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évében legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,

d./ a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

VII.

A SZÖVETSÉG ÜGYVITELI SZERVE

12. §

1./ A Szövetség folyamatos működéséhez szükséges operatív feladatokat ügyintézői (ügyviteli) szervezet , a Szövetségi Iroda látja el, melyet az  elnök irányít.

2./ A munkavállalókkal kapcsolatban a munkáltatói jogkört az  elnök gyakorolja.

3./ A szövetségi iroda szervezeti és működési szabályzatát, valamint ügyrendjét az Elnökség hagyja jóvá.

VIII.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

13. §

1./ A Szövetség törvényes képviselője az elnök.

2./ Az Elnökség további tagjai, vagy az iroda alkalmazottai csak írásbeli meghatalmazás alapján láthatnak el képviseletet.

3./ Képviseletre jogosító írásbeli meghatalmazást az elnök adhat.

IX.

A SZÖVETSÉG JOGISZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA

14. §

1./ A Szövetség jogi személy.

2./ A Szövetség vagyonát ingatlanok és ingóságok, értékpapírok, készpénz és követelések alkotják.

3./ A Szövetség bevételei: tagdíjak, más gazdálkodási tevékenységből származó bevételek, kamatok, adományok, továbbá a Szövetség alapszabályszerű tevékenységéből származó egyéb bevételek és az esetenkénti támogatások, pályázatok.

4./ A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel.

5./ A Szövetség a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló jogszabály szerint gazdálkodik.

6./ A Szövetség vagyonát jogutód nélküli megszűnés esetén , továbbá a vagyon sorsáról intézkedő jogerős közgyűlési határozat hiánya esetén a vagyonát a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv (Ptk) 64. § (4) bek rendelkezése szerint - hitelezői migények kielégítése után - az egyesülési jogról szóló, a  közhasunú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésérőlés támogatásáról szóló törvényben (2011:clxxv. TV.) meghatározott  célra kell fordítani és az ott megjelőlt módon kell nyilvánosságra hozni.

A SZÖVETSÉG FELÜGYELETE

15. §

1./ Az önkormányzati szervek törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el.

2./ A Szövetség jogszabályi feltételhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége felett a felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági ellenőrzés általános szabályai szerint.

XI.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

16.§

A Bakony - Balaton Horgász Szövetség alapító okiratának jelen alapszabály szerinti módosítását a Szövetség 2014. február 14-i Küldöttgyűlése az 1/ 2014.Kgy. számú határozatával egyhangú szavazattal elfogadta.

A módosított alapszabályi rendelkezések a Bírósági bejegyzés joerőre emelkedésével lépnek életbe.

 

Veszprém, 2014. febrár 14. 

                                                                                                                             dr. Táncsics Aladár
                                                                                                                                         elnök

 

Záradék:A Veszprémi Törvényszék 8.Pk.60.161/1993/41. számú ( és a Veszprémi Törvényszék 8.Pk.60.161/1993/41/I. számú végzése értelmében 2014 július 04. napjával jogerőre emelkedett)   végzésével  a Szövetség közhasznú jogállását 2014. június 1. hatállyal megszüntette és a 2014. február 14-i határozatait tudomásul vette és azt a szövetség iratanyagánál elhelyezte.
A közhasznú jogállás saját kezdeményezés alapján történt megszüntetése nyomán szükséges szövegmódosításokat a soronkövetkező Küldöttgyűlés végzi el, az alapszaály hatalytanná vált közhasznú jogállásra vonatkozó előírásait a közzétett szövegben áthúztuk.

 

Hírlevél

Please enable the javascript to submit this form


id┼Сj├бr├бs masolat

Instagram

KATTINTS IDE IS..

 MAHOR

Sikeres

Balzer logo

suger logo 

koke_banner

Horgász áruház

 

tecinfo logo

 

CILEX

Informatikai partnerünk

Weblap4U copy
Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.