A BBHSZ adatkezelési szabályzata / Szerzői jogok

 

Adatkezelési szabályzat

 Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogy szervezetünk, az @ Irodát működtető egyesületeink hogyan kezelik az Ön személyes adatait, valamint, hogy Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan. Az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján készült.

 1.) Az adatkezelők megnevezése és elérhetőségei:
= Név: Bakony – Balaton Horgász Szövetség, Székhely: 8200 Veszprém, Muskátli u. 6., Honlap: www.bbhsz.hu,
Kapcsolattartó: Császár Erzsébet, telefon: +36 88 325 804, E-mail: bbhsziroda@gmail.com

= Csabrendek – Sümeg Sporthorgász Egyesület, Székhely 8474 Csabrendek, Hegyalja u. 47.
Kapcsolattartó: Hegedüs Ákos, telegon +36 30 9211297, E-mail:
csabrendek.sumeg.she89@gmail.com
= Sirály Horgász Egyesület, Székhely: 8200 Veszprém, Muskátli u. 6.
Kapcsolattartó: Német Bálint  telefon: +36 30 224 4284, E-mail:
siralyhorgasz@gmail.com
2.) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: A GDPR 37. cikke alapján nem szükséges adatvédelmi tisztviselő kinevezése.
3.) Az adatkezeléssel érintett személyek: Azok a természetes személyek, akik email-ben a személyes adataikat megadják.
4.) A kezelt személyes adatok köre: Név, születési idő és hely, anyja neve, lakhely, email cím, telefonszám, horgász regisztrációs szám.
5.) Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy a beküldött adatok alapján segítséget nyújtsunk a horgászokmányok kiváltásához, valamint e-mailen keresztül Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételre reagálni tudjunk e-mailben vagy telefonon.
6.) Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).
7.) Az adatkezelés módja: Az Ön által megadott adatok email formátumban érkeznek meg az @ irodát működtető egyesületek kapcsolattartójához és ott kerülnek tárolásra. Más informatikai rendszerbe nem kerülnek.
8.) Adatfeldolgozók igénybevétele: Ezen adatkezelésben érintett személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
9.) Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja., ezen belül az adatokat tartalmazó e-mailek beérkeztét követő 60 napon túl az adatok végleges törlésre kerülnek.
10.) Adattovábbítás: Az Ön személyes adatait semmilyen harmadik fél, mint adatkezelő felé nem továbbítjuk.
11.) Automatizált döntéshozatal: Az Ön személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal nem történik.
12.) Az Ön jogai személyes adatainak kezelése vonatkozásában a GDPR és az Info tv. előírásai szerint Önt a következő, személyes adatainak kezelését érintő jogok illetik meg: -a hozzájárulás visszavonásának joga, személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, helyesbítéshez való jog, adatkezelés korlátozása, törléshez való jog, tiltakozáshoz való jog, hordozhatósághoz való jog.
Amennyiben jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül e-Mail-ben válaszolja meg Adatkezelő.
=
A hozzájárulás visszavonásának joga. Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a megrendelést. Emellett, ha a szolgáltatás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből.
=
A személyes adatokhoz való hozzáférés. Ön jogosult arra, hogy az 1. pontban megjelenített kapcsolattartótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
- a következő információkról tájékoztatást kapjon:
- az adatkezelés célja,
- az Önről kezelt személyes adattípusok,
- információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltem vagy közölni fogom,
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
A joggyakorlásnak célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatok fel a tájékoztatás teljesítéséért. A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és információkat.
= Helyesbítéshez való jog. Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg ellenőrizzük személyes adatai pontosságát,
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell,
- az adatkezelés jogellenes, de Ön nem az adatok törlését, hanem azok felhasználásának korlátozását kéri.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.
= Törléshez – elfeledtetéshez való jog. Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
-a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
-a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
-a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
=
Tiltakozáshoz való jog. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
=
Hordozhatósághoz való jog. Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
=
Automatizált döntéshozatal. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
- Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
13.) Jogorvoslati lehetőségek. Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.


 

Szerzői jogok                                                                                                                                              2023.12.01.

Jelen kiszolgáló felületen (a továbbiakban: honlapon, vagy kiszolgáló felületen) megjelenített adatokat, információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat a Bakony - Balaton Horgász Szövetség (a továbbiakban: BBHSZ) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A BBHSZ honlapjának megtekintése és használata ráutaló magatartásnak minősül, amellyel a felhasználó kifejezetten elfogadja az alábbi feltételeket:

  1. A BBHSZ kiszolgáló felületén megjelenő dokumentumokat, adatokat, közleményeket, fotókat stb. (a továbbiakban tartalmakat) a BBHSZ kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.
  2. Jelen kiszolgáló felületen megjelenő tartalmakat a felhasználó kizárólag személyes ismeretszerzés céljából jelenítheti meg, vagy használhatja.
  • A kiszolgáló felületen található tartalmat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra elállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
  • Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen honlap elemeit, eredeti tartalmát, annak bármely alkotóelemét szerz6i jogi-, adatvédelmi-, illetve más jogszabályok védik, melyek alapján a kiszolgáló felületen található tartalmak sem részben, sem egészben nem másolhatóak, sem részben, sem egészben sem felhasználhatóak a BBHSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények pontos rendelkezéseinek, nem lehet félreérthető és nem lehet megtévesztő. Idézés esetén - forrásmegjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

A BBHSZ írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A BBHSZ engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A BBHSZ fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse.

A BBHSZ nem vállal semmilyen felelősséget a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A BBHSZ nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat). A BBHSZ ugyanakkor felelősséget vállal a jogszabályokból eredő közzétételi kötelezettség alapján megjelentetett információknak a közzététel időpontjában fennálló helytállóságáért.


 

 

 

 

Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.