A BAKONY-BALATON HORGÁSZ SZÖVETSÉG ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

Tartalomjegyzék

 

 1. Általános rendelkezések

  1. A szabályzat célja és hatálya

  2. Értelmező rendelkezések

 2. A személyes adatok védelme

  1. Adatkezelés

  2. Adatbiztonság

  3. Adatfeldolgozás

  4. Az adatok összekapcsolása

  5. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

  6. Adattovábbítás

  7. Adatvédelmi nyilvántartás

  8. Az érintettek jogai és érvényesítésük

  9. Ellenőrzés

 3. Egyes adatkezelések

  1. Horgász egyesületek nyilvántartása

 4. Személyi nyilvántartás

 5. A közérdekű adatok közzététele

      V. Vegyes és záró rendelkezések

 


2011.-ben az országgyűlés elfogadta az új adatvédelmi törvényt, amely hatályon kívül helyezi a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt. A T/3586. számon benyújtott törvényjavaslat "Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról" címet viseli, amely 2011.06.17. napján került benyújtásra az Országgyűléshez és 2011. július 11. napján került elfogadásra. A törvény a Magyar Közlöny 2011. 07. 26. napi számában került kihirdetésre.

Jelen Szabályzat a természetes személyek személyes adatainak a BBHSZ által történő kezelésének (adatkezelési tevékenységének) szabályait tartalmazza. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából.
 
A Szabályzat és módosítása az elnökség hatáskörébe tartozik.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 
A BBHSZ vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek betartását.

E szabályzat célja, hogy meghatározza a Bakony-Balaton Horgász Szövetség (a továbbiakban: BBHSZ) nyilvántartott adatok vezetésének, kezelésének és továbbításának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

 

 1. A szabályzat hatálya kiterjed a BBHSZ valamennyi

  1. dolgozójára, függetlenül attól, hogy alkalmazására milyen jogviszonyban kerül sor,

  2. az elnökség és a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira

  3. a BBHSZ- nél, valamint a felsóbb szervnél (MOHOSZ) valamennyi adatra, és

  4. az adatkezelést végző valamennyi szervezeti egységre.

 2. Nem terjed ki a szabályzat hatálya a tagegyesületek által végzett adatkezelésre.
  ( A tagegyesületek saját adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot készítenek!)

 

 

 I.1.Értelmező rendelkezések

 

 1. Érintett:
  Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

 1. Személyes adat:
  Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

 1. Különleges adat:

  1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

  2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 2. Bűnügyi személyes adat:
  A büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtásszervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

 

 1. Közérdekű adat:
  A BBHSZ kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy feladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 

 1. Közérdekből nyilvános adat:
  A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

 

 1. Hozzájárulás:
  Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

 1. Tiltakozás:
  Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

 1. Adatkezelő:
  Az adatkezelés célját meghatározó Szövetségi elnök, ügyvezető vagy szervezeti egység, aki/amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

 1. Adatkezelés:
  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

 1. Adattovábbítás:
  Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

 1. Nyilvánosságra hozatal:
  Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

 1. Adattörlés:
  Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

 1. Adatmegjelölés:
  Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

 

 1. Adatzárolás:
  Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
  megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

 1. Adatmegsemmisítés:
  Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

 1. Adatfeldolgozás:
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

 1. Adatfeldolgozó:
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

 1. Adatközlő:
  Az személy, akit az elnök megbíz ezen feladat ellátásával, ide értve a BBHSZ elektronikus Honlapot ill., más média csatornákat is. - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

 

 1. Adatállomány:

 2. Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 3. Harmadik személy:
  Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 

  1. A személyes adatok védelme

 

   1. Adatkezelés

 

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

  1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

  2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

 

(2) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint, adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve a BBHSZ Alapszabálya határozza meg.

 

személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

  1. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

  2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 1. A BBHSZ kötelezően nyilvántartandó és kezelendő, a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyes és különleges adatokat ezen szabályzat 1. sz melléklete tartalmazza. Ezek az adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

 2. A BBHSZ az alkalmazottak személyes adatait a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt évig, a tagegyesületek személyes adatait a jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított tíz évig kezeli.

 3. A személyes adatokon belül az alkalmazottak (választott tisztségviselők), tagegyesületek neve és a választott egyesületi elnökök neve, beosztása közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti.

 4. A BBHSZ elérhetőséget (Telefonszám, e-mail cím) csak az érintett előzetes hozzájárulásával közölhet. Az érintettek hozzájáruló nyilatkozata e-mailban is történhet. A hozzájáruló nyilatkozatokat külön kell egy irattárolóban tárolni.

 5. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

 

   1. Adatbiztonság

 

 1. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelemről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles megtenni azokat az adatvédelem érvényesítése érdekében szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat,amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 2. Az adatkezelést és adatfeldolgozást végző alkalmazottak kötelesek az általuk megismert személyes adatokat megőrizni.

 3. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

   1. Adatfeldolgozás

 

 1. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a munkaköri leírásában/megbízási szerződésben kell meghatározni.

 2. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

 3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 4. Az adatfeldolgozásra nem adható megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

 

   1. Az adatok összekapcsolása

 

 1. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

   1. Adattovábbítás

 

 1. A BBHSZ szervezeti egységei által kezelt adatok a adminisztratív és szervezési feladatok ellátása céljából a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig továbbíthatóak a MOHOSZ szervezeti egységéhez.

 2. Külső szervtől vagy magánszemélytől érkező adatközlésre irányuló megkeresés – ezen szabályzatban meghatározottak szerint meghatározott kötelező adatszolgáltatás - csak akkor teljesíthető, ha a feltételek teljesülnek.

 3. A BBHSZ a kezelt adatokat csak akkor továbbíthatja, ha az érintett ehhez írásban hozzájárult vagy törvény azt megengedi, és ha az BBHSZ meggyőződött arról, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az érintett előzetesen ilyen tartalmú felhatalmazást adott. ( lásd ll/7 pont)

 

   1. Az érintettek jogai és érvényesítésük

 

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

  2. személyes adatainak helyesbítését, valamint

  3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

 1. Az érintett kérelmére az adatkezelő - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb tájékoztatni kell, aki az elutasított kérelmekről köteles az adatvédelmi biztost évente értesíteni. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 2. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 3. A személyes adatot törölni kell, ha

  1. kezelése jogellenes,

  2. az érintett – az (1) c) pontban foglaltak szerint – kéri,

  3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt,

  5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 4. A (7) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály és az Iratkezelési szabályzat és Irattári terv értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

 5. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

 6. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.

 7. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

 

 

   1. Ellenőrzés

 

 1. Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseinek betartását a BBHSZ vezetői folyamatosan kötelesek ellenőrizni.

 2. Az adatvédelmi felelős tanácsaival, állásfoglalásával segíti az adatkezelő szervezeti egységek munkáját, valamint jogosult betekinteni az adatkezelésekbe, és az adatkezelést végző szervezeti egységek vezetőitől és munkatársaitól szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.

 3. A felügyelő bizottság elnöke jogosult az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba, az elektronikus adathordozón tárolt adatokba – az adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni.

 

  1.  Egyes adatkezelések

 

   1. Tagegyesületi nyilvántartás

 

 1. AZ egyesületi nyilvántartás a BBHSZ jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés.

 2. Az elsődleges adatfelvétel az egyesületi tagnyilvántartási jogviszony keletkezésekor történik meg. Az adatok biztonságáról az egyesületi adatkezelő gondoskodik.

 

   1. BBHSZ információs rendszere

 

A BBHSZ információs rendszere a tagegyesületek személyes adatait nem tartalmazza. (tagnyilvántartás)

 

(3) A horgászvizsga során keletkezett adatokat a Horgászvizsga bizottságok és a BBHSZ nem tárolja és nem tartja nyílván. Az így keletkezett nyilvántartásokat a vizsga után, de legalább havonta továbbítja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati osztályára, mint halászati szakhatóságnak.

 

  1. A közérdekű adatok közzététele

A BBHSZ kötelezően közzéteendő adatait a www.bbhsz.hu internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható.

 

  1. Vegyes és záró rendelkezések

 

 

Aki, a jelen szabályzatban hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jelen szabályzat előírásait megszegi, szabálytalanságot követ el.

 

A szabályzatot a tagegyesületek részére a hatálybalépést követően elektronikus levélben meg kell küldeni.

 

Jelen szabályzatot a BBHSZ elnöksége 2020.május hó 13.napján elfogadta.

 

 

Veszprém, 2020. május 13.

 

 

 

Hideghéthy Csaba s.k.
BBHSZ elnök

 

 

 

Melléklet: Tudomásulvételt igazoló aláírás jegyzék.

 

 

 

A BBHSZ Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát tudomásul vettem:

 

 

Hideghéthy Csaba BBHSZ elnök ……………………………

 

Dr Táncsics Aladár BBHSZ ügyv. elnök ……………………………

 

Császár Erzsébet halgazd. szakügyintéző ……………………………

 

Hegedüs Ákos elnökségi tag …………………………….

 

Kaizer László elnökségi tag ……………………………..

 

Puskás István elnökségi tag ………………………………

 

Sárközi István elnökségi tag ………………………………

 

Szabó György elnökségi tag ………………………………

 

Szedlák Roland Felügy. biz. elnök ……………………………...

 

Győri Margit Felügy. biz. tag ……………………………….

 

Gáspár Lászlóné Felügy. biz. tag ………………………………

 

Feker Judit BLUEBOOK könyvelő iroda vezető …………………………..

 

Nyeste Balázs BBHSZ programgazda ………………………………

 

Mai névnap: Malvin


id┼Сj├бr├бs masolat

Instagram

Média

 MAHOR

Sikeres

 

 

Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k elemzésekhez, testreszabott tartalmakhoz és hirdetésekhez történő felhasználásához.