Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk!

A Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (HHVTV) előírása szerint a horgásszá válás folyamata több egymásra épülő feladatból áll.

-  Elsőként a horgász regisztrációt kell elvégezni!  A regisztráció lehetősége INNEN is elérhető. 
Másodjára (a gyerekek és a vizsga alól mentesítettek kivételével * ) az állami horgászvizsgát kell teljesíteni. 
-  Harmadik feladatként (a gyerekek kivételével)   be kell lépni egy horgász egyesületbe. 
-  Negyedik lépcsőfok: a választott egyesületben ki kell váltani az állami horgászjegyet. 
-  Végezetül az állami horgászjegy birtokában lehet a meghorgászni szándékozott vízterületre területi engedélyt vásárolni.

* A 10. életévét betöltött gyermek már jelentkezhet horgászvizsgára. A 14. életév felett a vizsga  már kötelező.
    - A vizsga alól mentesítettek köre a MOHOSZ  vizsgaszabályzat Vizsgakötelezettség alóli mentesülés  bekezdésben  alább olvasható.


 

A Bakony - Balaton Horgász Szövetség [BBHSZ] a HORINFO -ban való bejelentkezés alapján az elektronikus  horgász vizsgáztatást az alábbi hét horgászvizsga bizottsággal bonyolítja le. A BBHSZ vizsgabizottságot választók az érintett vizsgabizottság  @címén [e-mail] kaphatnak további információt, segítséget. 

                     -  BBHSZ-Badacsonyi Vizsgabizottság                               badacsonyvizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Balatonakali Vizsgabizottság                             akali-szepezdvizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Csabrendeki Vizsgabizottság                           
 csabrendekvizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Keszthelyi Vizsgabizottság                                 
keszthelyvizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Pápai Vizsgabizottság                                         
papavizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Várpalotai Vizsgabizottság                               
varpalotavizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Veszprémi Vizsgabizottság                                 
veszpremvizsga@bbhsz.hu
 

 


 

                                                                                               MOHOSZ log

   

A  horgászvizsgáztatás részletes szabályzata

                                                                            Kiadva: 2020. lius 31.

NÉBIH hatósági jóváhagyás időpontja: 2020. július 30.

Hatályos: 2020. augusztus 1-től

Adatvédelem

Az állami horgászvizsgáztatásban résztvevőket kötik az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi előírások. A horgászvizsgára jelentkezők (a továbbiakban: vizsgázó) személyes adatait a vizsgáztatásban részt vevők kizárólag a vizsga alkalmával történő azonosítás céljából használhatják fel. A vizsgáztatásban részt vevők tudomásul veszik, hogy az így megszerzett adatokat bizalmasan kell kezelni és gondoskodni kell azok jogszabályban foglalt védelméről.

Felelősség és jogosultság

Az állami horgászvizsgáztatást – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 40. § (9) bekezdése alapján – a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: horgászszövetség), illetve az általa – írásbeli megállapodás útján – horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet (a továbbiakban: horgászszervezet) végezheti.

Horgászvizsgáztatásban való közreműködésre kizárólag az a szervezet vonható be, amely a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 33/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz, és a megfelelést igazoló dokumentumokat a horgászszövetséghez benyújtotta.

A vizsgáztatásba bevont horgászszervezet köteles kéthavonta legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni. A vizsgák megtartása előtt legkevesebb  5 nappal köteles közzétenni a pontos vizsgahelyszínt és annak időpontjátilletve az időpontokról értesíteni a horgászszövetséget és a halgazdálkodási hatóságot. A meghirdetett horgászvizsgát a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO) legkésőbb a vizsga napját megelőző 3. naptári nap végéig (23:59-ig) kell létrehoznia. A közzététel és a horgászszövetség értesítési kötelezettsége a vizsga HORINFO rendszerben való létrehozásával is teljesíthető.

A horgászvizsga zökkenőmentes lebonyolítása a vizsgaszervező felelőssége. A horgászvizsga bizottságok tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartani.

A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg tudomásul veszi a horgászvizsgával kapcsolatos jogszabály által megállapított kötelezettségeit, az azok megszegésével járó jogkövetkezményeket és a jelen vizsgaszabályzatban foglaltakat.

A vizsgára történő jelentkezés és feltételei

Állami horgászvizsgát a horgászszövetség, illetve az általa a vizsgáztatásba bevont horgászszervezet által meghirdetett vizsganapon lehet tenni. Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájáruló nyilatkozatot. 

A horgászvizsgára feljogosított szervezet díjköteles horgászvizsga felkészítő tanfolyamot szervezhet, azonban a horgászvizsgára jelentkező személyt nem kötelezheti a tanfolyamon való részvételre. E tanfolyam díja az óránkénti 1000 Ft-ot, összesen a 3000 Ft-ot nem haladhatja meg.

A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgász regisztráció elvégzése.

Horgászvizsgára jelentkezni a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO), a regisztráció során létrehozott személyi profil menürendszerében lehetséges a meghirdetett vizsgahelyszínek és időpontok közüli legmegfelelőbb kiválasztásával.

A horgászvizsgára történő fel-, illetve lejelentkezésre legkésőbb a kiválasztott vizsga napját megelőző nap végéig (azaz 23:59-ig) van lehetőség

Az állami horgászvizsga díjmentes.

Amennyiben a vizsgára jelentkezett személy nem jelenik meg a vizsgán, és távolmaradás okát nem tudja hitelt érdemlően igazolni, akkor a következő 30 naptári napban nincs lehetősége újabb horgászvizsgára jelentkezni. 

Amennyiben a vizsgázó első alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor 15 naptári napig, a második vagy az ezt követő sikertelen vizsga, vagy az első vizsgáról történő kizárás esetén 30 naptári napig, második alkalommal való kizárást követően pedig 60 naptári napon belül nem jelentkezhet újabb horgászvizsgára.

A vizsgát megelőző teendők

A vizsga napján, annak megkezdése előtt a vizsgabizottsági tag köteles megnyitni az

elektronikus horgászvizsga jegyzőkönyvet és megbizonyosodni arról, hogy a vizsga kiírása, a vizsgázni kívánó személyek jelentkezése a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen vizsgaszabályzatnak megfelelően történt.

A vizsgabizottsági tag köteles nyilatkozni a jegyzőkönyvben arról, hogy fennáll-e összeférhetetlenség bármely vizsgára jelentkezett személlyel szemben.

Ezt követően kerül sor a vizsgázni kívánó személyek azonosítására, melynek ellenőrzése valamely érvényes arcképes személyazonosító okmány bemutatásával történhet. A 14. életévüket be nem töltött vizsgázni kívánó személyek személyazonosságának igazolására a diákigazolvány is elfogadható.

A vizsgázó személyek – saját vagy részükre bocsátott okoseszközről – a profiljukba belépve, az online bejelentkezést követően csatlakozhatnak a vizsgára.

A fentiek teljesítését követően a vizsgabizottság jogosult elindítani horgászvizsgát a HORINFO rendszerben.

A vizsgázói magatartás

A vizsgázó köteles személyazonosságát hitelt érdemlő módon (a vizsga napján érvényes arcképes

személyazonosító okmány, illetve diákigazolvány) igazolni. Amennyiben a vizsgázó személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a vizsgabizottság elnöke további arcképes igazolvány bemutatására köteles felszólítani

a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felhívásra egyéb személyazonosságot igazoló okmányt felmutatni nem tud, úgy a vizsgázó vizsgára nem bocsátható.

A vizsgázó köteles a jelen szabályzatban foglaltakat betartani és az általános viselkedési normáknak megfelelni. A vizsgázó nem megfelelő vizsgázói magatartása azonnali kizárást von maga után. Nem megfelelő vizsgázói magatartáson értendő a vizsga rendjének megzavarása, így minden olyan tevékenység, illetve arra irányuló szándék, amellyel jogosulatlan előnyhöz juthat a vizsgázó vagy vizsgatársa.

Vizsgakötelezettség alóli mentesülés

A Hhvtv. 40. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.

Állami horgászvizsgával egyenértékűnek minősül az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

A Hhvtv. 40. § (5) bekezdése szerint az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon vak vagy gyengénlátó személy, aki ezen állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. A horgászvizsga alóli mentességet az állami horgászvizsga bizottság számára hitelt érdemlően, a mentesség alapját bizonyító – pl. szakorvosi vagy egyéb, a tartósan fennálló súlyos fogyatékosságot igazoló hivatalos dokumentum vagy annak hitelesített másolata – igazolás benyújtásával kell igazolni. 

A horgászvizsgáztatásra feljogosított horgász szervezet a megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítványt – nyilvántartási adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja.

A horgászvizsga menete

A horgászvizsga elektronikus úton, a HORINFO rendszerben történik, mely a tudásszint felmérésére szolgáló teszt jellegű, feleletválasztós kérdésekből áll. A kérdések között szerepel a hazánkban leggyakrabban előforduló halfajok képről történő felismerése, illetve a képen látható halfajra illeszthető azok – a felkészítő jegyzetben ismertetett – legfontosabb jellemzőjére, esetenkénti darab- vagy méretkorlátozására, tilalmi idejére vonatkozó állítások.
A vizsgakérdések a NÉBIH mint halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával kerültek összeállításra. A megjelenített kérdésekre a lehetséges válaszok közül kell a megfelelőt kiválasztania és bejelölnie a vizsgázónak.

A horgászvizsga teljesítésére legfeljebb összesen 60 perc áll rendelkezésre. A megjelenő kérdések egymás után következnek, kihagyott kérdésre való visszatérésre van lehetőség.

Értékelés

Sikeres vizsga esetén az állami horgászvizsga bizonyítvány elektronikus úton, automatikusan kerül előállításra, mely a horgász saját profiljában megjelenítésre kerül. A sikeres horgászvizsga tényéről a horgász a horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezetek (tagszövetségek) állíthatnak ki felmerülő igény esetén hivatalos papír alapú igazolást. A sikeres vizsga ténye automatikusan bejegyzésre kerül az informatikai rendszerben, így ezt követően azonnal megnyílik a lehetőség az állami horgászjegy kiváltására.

Az elektronikus vizsga javítása automatikusan történik. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak a 45 közül legalább 30 kérdésre kell helyes választ adnia.

A HORINFO rendszer az elektronikus vizsgalapokat 5 évig tárolja. Amennyiben a vizsgázónak nem sikerül legalább 30 helyes választ adnia, vizsgája sikertelennek minősül.

A vizsga eredményének megtekintése

A vizsgán kapott kérdések, az azokra adott válaszok és azok helyessége közvetlenül a vizsga lezárását követően tekinthető meg a vizsgázó számára. A vizsgázó személy kifogást vagy észrevételt a vizsgabizottság részére tehet, amelynek jogosságát köteles megvizsgálni. 

Amennyiben egyes tesztkérdésekben hiba lehetősége merül fel, azt a vizsgabizottság a horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet felé köteles jelezni. Utóbbi szervezet a helytállónak vélt észrevételt köteles továbbítani a horgászszövetség részére. A horgászszövetség köteles megvizsgálni a felmerült észrevételt, továbbá szükség esetén az észlelt hibát mielőbb ki kell javítania.

                                                                         Magyar Országos Horgász Szövetség