fogasinaploleadas
Mai névnap: Vilma

Az Állami Horgászvizsga letételével kapcsolatos tudnivalók

Frissítve 2021. március 5- én. 

A Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (HHVTV) előírása szerint a horgásszá válás folyamata több egymásra épülő feladatból áll. Elsőként a horgász regisztrációt kell elvégezni!  A regisztráció lehetősége INNEN is elérhető. Másodjára az állami horgászvizsgát kell eredményesen teljesíteni. Harmadik feladatként be kell lépni egy horgász egyesületbe. Negyedik lépcsőfok: a választott egyesületben ki kell váltani az állami horgászjegyet. Végezetül az állami horgászjegy birtokában lehet a meghorgászni szándékozott vízterületre területi engedélyt vásárolni.

A Bakony - Balaton Horgász Szövetség [BBHSZ] az elektronikus  horgász vizsgáztatást az alábbi hét horgászvizsga bizottsággal bonyolítja le:

      -  BBHSZ-Badacsonyi Vizsgabizottság                              badacsonyvizsga@bbhsz.hu
      -  BBHSZ-Balatonszepezdi Vizsgabizottság                   
  akali-szepezdvizsga@bbhsz.hu
      -  BBHSZ-Csabrendeki Vizsgabizottság                           
 csabrendekvizsga@bbhsz.hu
      -  BBHSZ-Keszthelyi Vizsgabizottság                                 
keszthelyvizsga@bbhsz.hu
      -  BBHSZ-Pápai Vizsgabizottság                                         
papavizsga@bbhsz.hu
      -  BBHSZ-Várpalotai Vizsgabizottság                                 
varpalotavizsga@bbhsz.hu
      -  BBHSZ-Veszprémi Vizsgabizottság                                 
veszpremvizsga@bbhsz.hu           

 

Azoknak, akik vizsgázni a fenti BBHSZ vizsgabizottságok valamelyikébe jelentkeznek be, javasoljuk, hogy a sikeres bejelentkezést követően (ezt a képernyőn rögtön visszajelzi a HORINFO rendszer) a vizsgabizottság megadott e-mail címére küldjék el a saját elérhetőségeiket (e-mail, telefon). Ennek megtörténtével megteremtődik egy oda vissza működő kommunikációs kapcsolat, amelyen keresztül a vizsgabizottság is tud a vizsgára való felkészüléshez segítséget, hasznos tanácsokat adni.

A vizsgára készülők részére indokoltnak tartjuk az alábbi cikkünk elolvasását, és az ott javasoltak szerint a saját profil elérési letőségének előzetes kipróbálását!    

                                      Az elektronikus állami horgászvizsga 

= Az Állami Horgászvizsga lebonyolítója a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ).   
= A horgászvizsga letételének előzetes és kötelező feltétele az érvényes horgász regisztráció. 
= A horgászvizsga 2021. február 15.-ét követően
    - a horgászvizsga bizottságok által kijelölt helyszínen,
    - az előzetesen meghirdetett időpontban,
    - három fős vizsgabizottság jelenlétében,
    - az interneten, a vizsgázó regisztrációja során kapott egyedi profiljában [horgászjegy.hu]
    - számítógépes eszközön (pc, laptop, notebook, tablet) történik.     
= A horgászvizsga  - beleértve az esetleges pótvizsgákat is - a horgász számára ingyenes.         
= A vizsga tananyaga mind a MOHOSZ, mind a NÉBIH honlapján elérhető, letölthető.

= A horgászvizsgára a horgászjegy.hu oldalon lehet/kell bejelentkezni.


MOHOSZ VI. sz Eljárásrendjének horgászvizsgára vonatkozó 36. fejezete  

[A SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (VI.) Hatályos: 2021.02.02-től]

"36.    2021. február 15-től az elektronikus támogatású állami horgászvizsga megrendezhető, ha az adott                      vizsgacsoport létszáma a kötelező, 3 fős vizsgabizottságon túl a 7 fő vizsgázót nem haladja meg.

A vizsgabizottság köteles gondoskodni arról, hogy
a) egy légtérben a vizsgacsoport tagjain túl egyéb személy ne tartózkodjon,
b) mindenki tartsa be a maszk viselésére vonatkozó szabályokat,
c) a vizsgázók egymástól minimum 1,5 méterre helyezkedjenek el,
d) a jelenlévők kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
e) a fertőtlenítő kézmosás lehetősége, az eldobható kéztörlők használata biztosított legyen,
f) a vizsgabizottság által a vizsgázók számára a vizsga támogatására biztosított mobil eszközök minden használat után fertőtlenítésre kerüljenek,
g) ha egy napon egy helyiségben több vizsgára is sor kerül, a vizsgák között legalább 30 perc időtartamban teljes szellőztetésre kerüljön sor.

A vizsgán csak az vehet részt, aki a jelen tájékoztató 3. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozatot („Nyilatkozat állami horgászvizsgán történő részvételhez V1”) kitölti, aláírja és leadja a vizsgáztató horgászszervezet képviselőjének.

A jelen tájékoztató kiadását követően a HORINFO szakrendszerben a vizsgaidőpontok és helyszínek meghirdethetők azzal, hogy az itt felsorolt szabályok megszegése esetén a MOHOSZ OHSZK az érintett horgászszervezet vizsgáztatási jogát mérlegelés nélkül visszavonja."

3.sz melléklet:

 

                                  NYILATKOZAT ÁLLAMI HORGÁSZVIZSGÁN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ 

 

Érvényes: A 2021. február 15-től megrendezett hivatalos vizsgák esetében

Állami horgászvizsga helye, ideje*:

…………………………………………………………………………………….

*horgászvizsga csak 6.00-19.00 közötti idősávban történő lebonyolítással rendezhető   

Alulírott

 • név: …………………………………..
 • személyazonosító igazolvány száma: …………………………………..
 • lakcím/tartózkodási hely/szálláshely: …………………………………..
 • horgász regisztrációs száma: ­_ _ _ _ _ _
 • státusz: vizsgabizottság elnöke, tagja, vizsgázó, kiskorú vizsgázó kísérője*

*megfelelő aláhúzandó

felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy

 • az állami horgászvizsgán önként és saját felelősségemre veszek részt;
 • ismerem és betartom a MOHOSZ OHSZK a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán elrendelt veszélyhelyzeti időszak horgászsport eseményeiről szóló hatályos eljárásrendi tájékoztatójának rendelkezéseit, illetve a versenyszabályzat járványügyi előírásait;
 • c igazolt COVID-19 vírus kapcsán kórházi kezelésre, vagy házi karantén elrendelésére esetemben és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim esetében 3 hónapon belül nem került sor, illetve a legalább 15 napja megszüntetett házi karantén ideje alatta vírusmentességem legalább 2 negatív teszttel dokumentálhatóan igazolttá vált*;
 • c az elmúlt 30 napban nem jártam külföldön, vagy külföldről történő beutazásomat követően a vírusmentességem legalább 2 negatív teszttel dokumentálhatóan igazolttá vált*;
 • c a beadott védőoltásoknak köszönhetően védettségem igazolható*;
 • a vizsgán láztalan állapotban veszek részt, közvetlen környezetemben az elmúlt 14 napban COVID-19 megbetegedés nem volt, továbbá az alábbi tünetek egyikét sem észleltem magamon és közvetlen környezetemben: láz, hidegrázás, nehézlégzés, légszomj, tartós köhögés, hasmenés, íz vagy szaglásérzék változása, erős fejfájás, szokatlan gyengeség;
 • amennyiben a fenti tünetek bármelyikét magamon és/vagy közvetlen környezetemben észlelem, a vizsgát megszakítom és erről haladéktalanul tájékoztatom a vizsgabizottságot;
 • indokolt esetben alávetem magam a testhőmérsékletem megmérésének, melyet a vizsgabizottság tagja köteles elvégezni, egyben tudomásul veszem, hogy lázas állapot esetén a vizsga helyiségébe történő belépésem megtagadható, illetve a későbbiekben a vizsga helyét köteles vagyok haladéktalanul elhagyni;
 • megfertőződésem esetén semmilyen kár- vagy egyéb megtérítési igényt nem terjesztek elő a MOHOSZ szervezetével, a vizsgát szervező horgászszervezettel és a lebonyolításban részt vevő személyekkel szemben, így a jelen nyilatkozat aláírásával ezen jogomról automatikusan, minden külön jogi cselekmény nélkül, visszavonhatatlanul lemondok.

*megfelelő jelölendő

 …………………., 2021.  …...

…………………………..

           (aláírás)

Jelen nyilatkozat csak minden adat hiánytalan kitöltésével, eredeti aláírással fogadható el!

A nyilatkozatot a vizsgáztató horgászszervezet 6 hónapig köteles megőrizni.

 


                              Tájékoztató a horgászvizsgáztatás szabályairól

 

A horgászvizsgáztatás részletes szabályzata jelenleg átdolgozás alatt áll. Az eddigi szabályozat [A horgászvizsgáztatás részletes szabályzata -Kiadva: 2019.január 31. Hatályos: 2019. február 1-től] általános előírásait  - megjegyzésekkel ellátva  - alább közreadjuk . 
A közzétett táblázat a MOHOSZ oktató videójából került kiemelésre.

 Adatvédelem

Az állami horgászvizsgáztatásban résztvevőket kötik az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi előírások. A horgászvizsgára jelentkezők (a továbbiakban: vizsgázó) személyes adatait a vizsgáztatásban részt vevők kizárólag a vizsga alkalmával történő azonosítás céljából használhatják fel. A vizsgáztatásban részt vevők tudomásul veszik, hogy az így megszerzett adatokat bizalmasan kell kezelni és gondoskodni kell azok jogszabályban foglalt védelméről.

  

Felelősség és jogosultság

Az állami horgászvizsgáztatást a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 40. § (9) bekezdése alapján – a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: horgászszövetség), illetve az általa – írásbeli megállapodás útján horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet (a továbbiakban: horgászszervezet) végezheti.

Horgászvizsgáztatásban való közreműködésre kizárólag az a szervezet vonható be, amely a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz, és a megfelelést igazoló dokumentumokat a horgászszövetséghez benyújtotta.

A vizsgáztatásba bevont horgászszervezet köteles kéthavonta legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni.

A horgászvizsga zökkenőmentes lebonyolítása a vizsgaszervező felelőssége.

A horgászvizsga bizottság elnöke és a bizottság tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartani.

A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg tudomásul veszi a horgászvizsgával kapcsolatos jogszabály által megállapított kötelezettségeit, az azok megszegésével járó jogkövetkezményeket és a jelen vizsgaszabályzatban foglaltakat.

 
A vizsgára történő jelentkezés és feltételei

Állami horgászvizsgát a horgászszövetség, illetve az általa a vizsgáztatásba bevont horgászszervezet által meghirdetett vizsganapon lehet tenni.  [A meghirdetés a horgászjegy.hu oldalon történik!]

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájáruló nyilatkozatot.

A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés további feltétele a horgász regisztráció elvégzése.

Horgászvizsgára jelentkezni a horgászszövetség vagy horgászszervezet által közzétett olyan jelentkezési lapon lehet, amelyen a vizsgát lebonyolító szervezet feltüntette a horgászvizsga pontos helyszínét és időpontját. A horgászvizsgára való jelentkezéshez felhasználható nyomtatványon a jelentkező köteles feltüntetni a nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori nevét, adóazonosító jelét, opcionálisan lakcímét és telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét, valamint horgász regisztrációs azonosító számát. A jelentkezés a hirdetményben megadott módon (személyesen, elektronikus úton stb.) történhet.

A horgászvizsgára történő jelentkezési határidőt a közzétett hirdetményben kell feltüntetni.

 [A jelentkezés a horgászjegy.hu oldalon történik!]

A horgászszervezetnek törekednie kell arra, hogy a sikeres vizsgát igazoló állami horgászvizsga bizonyítvány – kinyomtatva is olvasható minőségű – digitális másolata mielőbb feltöltésre kerüljön a horgászinformációs rendszerbe (röviden: HORINFO).

[A sikeres vizsga ténye a vizsgázó saját profiljában automatikusan rögzítésre kerül!]

Az állami horgászvizsga díjmentes.

A vizsgát megelőző teendők

A vizsga napján, annak megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke köteles megnyitni a vizsga jegyzőkönyvet és megbizonyosodni arról, hogy a vizsgabizottság minden tagja jelen van, továbbá, hogy a vizsga kiírása, a vizsgázni kívánó személyek jelentkezése a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen vizsgaszabályzatnak megfelelően történt.

Az elnök köteles megnyilatkoztatni a vizsgabizottság tagjait arról, hogy fennáll-e összeférhetetlenség bármely vizsgára jelentkezett személlyel szemben. Amennyiben összeférhetetlenség állapítható meg valamelyik vizsgabizottsági tag esetében, úgy annak tényét rögzíteni kell a vizsga jegyzőkönyvben. Amennyiben szóbeli vizsgáztatás is történik, az összeférhetetlenséggel érintett bizottsági tag az összeférhetetlenséggel érintett vizsgázó szóbeli felelete alatti időtartamra köteles elhagyni a vizsgahelyszínt.

Ezt követően kerül sor a vizsgázni kívánó személyek szólítására és a személyek azonosítására, melynek ellenőrzése valamely érvényes személyazonosító okmány vagy Magyar Horgászkártya bemutatásával történhet. A 14. életévüket be nem töltött vizsgázni kívánó személyek személyazonosságának igazolására az diákigazolvány is elfogadható.

A személyazonosítás során ellenőrizni kell, hogy a vizsgázó rendelkezik-e már horgász regisztrációval. 

A vizsgázói magatartás

A vizsgázó köteles a jelen szabályzatban foglaltakat betartani és az általános viselkedési normáknak megfelelni. A vizsgázó nem megfelelő vizsgázói magatartása azonnali kizárást von maga után. Nem megfelelő vizsgázói magatartáson értendő ga rendjének megzavarása, így minden olyan tevékenység, illetve arra irányuló szándék, amellyel jogosulatlan előnyhöz juthat a vizsgázó vagy vizsgatársa.

A vizsgázó köteles személyazonosságát hitelt érdemlő módon (a vizsga napján érvényes személyazonosító okmány, diákigazolvány, Magyar Horgászkártya) igazolni. Amennyiben a vizsgázó személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a vizsgabizottság elnöke további arcképes igazolvány bemutatására köteles felszólítani a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felhívásra egyéb személyazonosságot igazoló okmányt felmutatni nem tud, úgy a vizsgázó vizsgára nem bocsátható.

Vizsgakötelezettség alóli mentesülés

Állami horgászvizsgával egyenértékűnek minősül az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

A Hhvtv. 40. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.

A Hhvtv. 40. § (5) bekezdése szerint az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon vak vagy gyengénlátó személy, aki ezen állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. A horgászvizsga alóli mentességet az állami horgászvizsga bizottság számára hitelt érdemlően, a mentesség alapját bizonyító – pl. szakorvosi vagy egyéb, a tartósan fennálló súlyos fogyatékosságot igazoló hivatalos dokumentum vagy annak hitelesített másolata – igazolás benyújtásával kell igazolni.

A Vhr. 21. § (11) bekezdése alapján a horgászszövetség, illetve az általa horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet az elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítványt – nyilvántartási adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja.

               Az elektronikus horgászvizsga


vizsga 1

 

  

Hírlevél

Please enable the javascript to submit this form


id┼Сj├бr├бs masolat

Instagram

KATTINTS IDE IS..

 MAHOR

Sikeres

Balzer logo

suger logo 

koke_banner

Horgász áruház

 

tecinfo logo

 

CILEX

Informatikai partnerünk

Weblap4U copy
Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.