fogasinaploleadas
Allami jegyek forgalmazasa

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk!

A Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (HHVTV) előírása szerint a horgásszá válás folyamata több egymásra épülő feladatból áll.

-  Elsőként a horgász regisztrációt kell elvégezni!  A regisztráció lehetősége INNEN is elérhető. 
Másodjára (a gyerekek kivételével) az állami horgászvizsgát kell eredményesen teljesíteni. 
-  Harmadik feladatként (a gyerekek kivételével) be kell lépni egy horgász egyesületbe. 
-  Negyedik lépcsőfok: a választott egyesületben ki kell váltani az állami horgászjegyet. 
-  Végezetül az állami horgászjegy birtokában lehet a meghorgászni szándékozott vízterületre területi engedélyt vásárolni.


 

A  MOHOSZ horgászvizsga szabályzatát az alábbiakban tesszük közzé:

                                                                                                             MOHOSZ log                
                                                                             

A horgászvizsgáztatás részletes szabályzata

Kiadva: 2020. lius 31.

NÉBIH hatósági jóváhagyás időpontja: 2020. július 30.

Hatályos: 2020. augusztus 1-től

Adatvédelem

Az állami horgászvizsgáztatásban résztvevőket kötik az adatvédelemmel összefüggő jogszabályi előírások. A horgászvizsgára jelentkezők (a továbbiakban: vizsgázó) személyes adatait a vizsgáztatásban részt vevők kizárólag a vizsga alkalmával történő azonosítás céljából használhatják fel. A vizsgáztatásban részt vevők tudomásul veszik, hogy az így megszerzett adatokat bizalmasan kell kezelni és gondoskodni kell azok jogszabályban foglalt védelméről.

Felelősség és jogosultság

Az állami horgászvizsgáztatást – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 40. § (9) bekezdése alapján – a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: horgászszövetség), illetve az általa – írásbeli megállapodás útján – horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet (a továbbiakban: horgászszervezet) végezheti.

Horgászvizsgáztatásban való közreműködésre kizárólag az a szervezet vonható be, amely a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 33/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 21. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz, és a megfelelést igazoló dokumentumokat a horgászszövetséghez benyújtotta.

A vizsgáztatásba bevont horgászszervezet köteles kéthavonta legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni. A vizsgák megtartása előtt legkevesebb  5 nappal köteles közzétenni a pontos vizsgahelyszínt és annak időpontjátilletve az időpontokról értesíteni a horgászszövetséget és a halgazdálkodási hatóságot. A meghirdetett horgászvizsgát a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO) legkésőbb a vizsga napját megelőző 3. naptári nap végéig (23:59-ig) kell létrehoznia. A közzététel és a horgászszövetség értesítési kötelezettsége a vizsga HORINFO rendszerben való létrehozásával is teljesíthető.

A horgászvizsga zökkenőmentes lebonyolítása a vizsgaszervező felelőssége. A horgászvizsga bizottságok tagjai kötelesek a vonatkozó jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul betartani.

A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg tudomásul veszi a horgászvizsgával kapcsolatos jogszabály által megállapított kötelezettségeit, az azok megszegésével járó jogkövetkezményeket és a jelen vizsgaszabályzatban foglaltakat.

A vizsgára történő jelentkezés és feltételei

Állami horgászvizsgát a horgászszövetség, illetve az általa a vizsgáztatásba bevont horgászszervezet által meghirdetett vizsganapon lehet tenni. Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájáruló nyilatkozatot. 

A horgászvizsgára feljogosított szervezet díjköteles horgászvizsga felkészítő tanfolyamot szervezhet, azonban a horgászvizsgára jelentkező személyt nem kötelezheti a tanfolyamon való részvételre. E tanfolyam díja az óránkénti 1000 Ft-ot, összesen a 3000 Ft-ot nem haladhatja meg.

A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgász regisztráció elvégzése.

Horgászvizsgára jelentkezni a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO), a regisztráció során létrehozott személyi profil menürendszerében lehetséges a meghirdetett vizsgahelyszínek és időpontok közüli legmegfelelőbb kiválasztásával.

A horgászvizsgára történő fel-, illetve lejelentkezésre legkésőbb a kiválasztott vizsga napját megelőző nap végéig (azaz 23:59-ig) van lehetőség

Az állami horgászvizsga díjmentes.

Amennyiben a vizsgára jelentkezett személy nem jelenik meg a vizsgán, és távolmaradás okát nem tudja hitelt érdemlően igazolni, akkor a következő 30 naptári napban nincs lehetősége újabb horgászvizsgára jelentkezni. 

Amennyiben a vizsgázó első alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor 15 naptári napig, a második vagy az ezt követő sikertelen vizsga, vagy az első vizsgáról történő kizárás esetén 30 naptári napig, második alkalommal való kizárást követően pedig 60 naptári napon belül nem jelentkezhet újabb horgászvizsgára.

A vizsgát megelőző teendők

A vizsga napján, annak megkezdése előtt a vizsgabizottsági tag köteles megnyitni az

elektronikus horgászvizsga jegyzőkönyvet és megbizonyosodni arról, hogy a vizsga kiírása, a vizsgázni kívánó személyek jelentkezése a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen vizsgaszabályzatnak megfelelően történt.

A vizsgabizottsági tag köteles nyilatkozni a jegyzőkönyvben arról, hogy fennáll-e összeférhetetlenség bármely vizsgára jelentkezett személlyel szemben.

Ezt követően kerül sor a vizsgázni kívánó személyek azonosítására, melynek ellenőrzése valamely érvényes arcképes személyazonosító okmány bemutatásával történhet. A 14. életévüket be nem töltött vizsgázni kívánó személyek személyazonosságának igazolására a diákigazolvány is elfogadható.

A vizsgázó személyek – saját vagy részükre bocsátott okoseszközről – a profiljukba belépve, az online bejelentkezést követően csatlakozhatnak a vizsgára.

A fentiek teljesítését követően a vizsgabizottság jogosult elindítani horgászvizsgát a HORINFO rendszerben.

A vizsgázói magatartás

A vizsgázó köteles személyazonosságát hitelt érdemlő módon (a vizsga napján érvényes arcképes

személyazonosító okmány, illetve diákigazolvány) igazolni. Amennyiben a vizsgázó személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a vizsgabizottság elnöke további arcképes igazolvány bemutatására köteles felszólítani

a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felhívásra egyéb személyazonosságot igazoló okmányt felmutatni nem tud, úgy a vizsgázó vizsgára nem bocsátható.

A vizsgázó köteles a jelen szabályzatban foglaltakat betartani és az általános viselkedési normáknak megfelelni. A vizsgázó nem megfelelő vizsgázói magatartása azonnali kizárást von maga után. Nem megfelelő vizsgázói magatartáson értendő a vizsga rendjének megzavarása, így minden olyan tevékenység, illetve arra irányuló szándék, amellyel jogosulatlan előnyhöz juthat a vizsgázó vagy vizsgatársa.

Vizsgakötelezettség alóli mentesülés

A Hhvtv. 40. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat.

Állami horgászvizsgával egyenértékűnek minősül az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

A Hhvtv. 40. § (5) bekezdése szerint az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon vak vagy gyengénlátó személy, aki ezen állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság számára benyújtja. A horgászvizsga alóli mentességet az állami horgászvizsga bizottság számára hitelt érdemlően, a mentesség alapját bizonyító – pl. szakorvosi vagy egyéb, a tartósan fennálló súlyos fogyatékosságot igazoló hivatalos dokumentum vagy annak hitelesített másolata – igazolás benyújtásával kell igazolni. 

A horgászvizsgáztatásra feljogosított horgász szervezet a megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítványt – nyilvántartási adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja.

A horgászvizsga menete

A horgászvizsga elektronikus úton, a HORINFO rendszerben történik, mely a tudásszint felmérésére szolgáló teszt jellegű, feleletválasztós kérdésekből áll. A kérdések között szerepel a hazánkban leggyakrabban előforduló halfajok képről történő felismerése, illetve a képen látható halfajra illeszthető azok – a felkészítő jegyzetben ismertetett – legfontosabb jellemzőjére, esetenkénti darab- vagy méretkorlátozására, tilalmi idejére vonatkozó állítások.
A vizsgakérdések a NÉBIH mint halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával kerültek összeállításra. A megjelenített kérdésekre a lehetséges válaszok közül kell a megfelelőt kiválasztania és bejelölnie a vizsgázónak.

A horgászvizsga teljesítésére legfeljebb összesen 60 perc áll rendelkezésre. A megjelenő kérdések egymás után következnek, kihagyott kérdésre való visszatérésre van lehetőség.

Értékelés:

Sikeres vizsga esetén az állami horgászvizsga bizonyítvány elektronikus úton, automatikusan kerül előállításra, mely a horgász saját profiljában megjelenítésre kerül. A sikeres horgászvizsga tényéről a horgász a horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezetek (tagszövetségek) állíthatnak ki felmerülő igény esetén hivatalos papír alapú igazolást. A sikeres vizsga ténye automatikusan bejegyzésre kerül az informatikai rendszerben, így ezt követően azonnal megnyílik a lehetőség az állami horgászjegy kiváltására.

Az elektronikus vizsga javítása automatikusan történik. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak a 45 közül legalább 30 kérdésre kell helyes választ adnia.

A HORINFO rendszer az elektronikus vizsgalapokat 5 évig tárolja. Amennyiben a vizsgázónak nem sikerül legalább 30 helyes választ adnia, vizsgája sikertelennek minősül.

A vizsga eredményének megtekintése

A vizsgán kapott kérdések, az azokra adott válaszok és azok helyessége közvetlenül a vizsga lezárását követően tekinthető meg a vizsgázó számára. A vizsgázó személy kifogást vagy észrevételt a vizsgabizottság részére tehet, amelynek jogosságát köteles megvizsgálni. 

Amennyiben egyes tesztkérdésekben hiba lehetősége merül fel, azt a vizsgabizottság a horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet felé köteles jelezni. Utóbbi szervezet a helytállónak vélt észrevételt köteles továbbítani a horgászszövetség részére. A horgászszövetség köteles megvizsgálni a felmerült észrevételt, továbbá szükség esetén az észlelt hibát mielőbb ki kell javítania.

                                                      Magyar Országos Horgász Szövetség


A Bakony - Balaton Horgász Szövetség [BBHSZ] az elektronikus  horgász vizsgáztatást
az alábbi hét horgászvizsga bizottsággal bonyolítja le:

                     -  BBHSZ-Badacsonyi Vizsgabizottság                              badacsonyvizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Balatonszepezdi Vizsgabizottság                   
  akali-szepezdvizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Csabrendeki Vizsgabizottság                           
 csabrendekvizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Keszthelyi Vizsgabizottság                                 
keszthelyvizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Pápai Vizsgabizottság                                         
papavizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Várpalotai Vizsgabizottság                                 
varpalotavizsga@bbhsz.hu
                     -  BBHSZ-Veszprémi Vizsgabizottság                                 
veszpremvizsga@bbhsz.hu           

Azoknak, akik vizsgázni a fenti BBHSZ vizsgabizottságok valamelyikébe jelentkeznek be, javasoljuk, hogy a sikeres bejelentkezést követően (ezt a képernyőn rögtön visszajelzi a HORINFO rendszer) a vizsgabizottság megadott e-mail címére küldjék el a saját elérhetőségeiket (e-mail, telefon). Ennek megtörténtével megteremtődik egy oda vissza működő kommunikációs kapcsolat, amelyen keresztül a vizsgabizottság is tud a vizsgára való felkészüléshez segítséget, hasznos tanácsokat adni.

 

A COVID járvány fenyegetettsége miatt a BBHSZ horhászvizsga bizottságai az alábbi biztonsági intézkedéseket változatlanul alkalmazzák.

A vizsgabizottság kötelességének érzi azarról való  gondoskodást, hogy
a) egy légtérben a vizsgacsoport tagjain túl egyéb személy ne tartózkodjon,
b) mindenki tartsa be a maszk viselésére vonatkozó szabályokat,
c) a vizsgázók egymástól minimum 1,5 méterre helyezkedjenek el,
d) a jelenlévők kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
e) a fertőtlenítő kézmosás lehetősége, az eldobható kéztörlők használata biztosított legyen,
f) a vizsgabizottság által a vizsgázók számára a vizsga támogatására biztosított mobil eszközök minden használat után fertőtlenítésre kerüljenek,
g) ha egy napon egy helyiségben több vizsgára is sor kerül, a vizsgák között legalább 30 perc időtartamban teljes szellőztetésre kerüljön sor.

A vizsgán csak az vehet részt, aki a jelen tájékoztató 3. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozatot („Nyilatkozat állami horgászvizsgán történő részvételhez V1”) kitölti, aláírja és leadja a vizsgáztató horgászszervezet képviselőjének.

A jelen tájékoztató kiadását követően a HORINFO szakrendszerben a vizsgaidőpontok és helyszínek meghirdethetők azzal, hogy az itt felsorolt szabályok megszegése esetén a MOHOSZ OHSZK az érintett horgászszervezet vizsgáztatási jogát mérlegelés nélkül visszavonja."

3.sz melléklet:

 

                                  NYILATKOZAT ÁLLAMI HORGÁSZVIZSGÁN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELHEZ 

 

Érvényes: A 2021. február 15-től megrendezett hivatalos vizsgák esetében

Állami horgászvizsga helye, ideje*:

…………………………………………………………………………………….

*horgászvizsga csak 6.00-19.00 közötti idősávban történő lebonyolítással rendezhető   

Alulírott

 • név: …………………………………..
 • személyazonosító igazolvány száma: …………………………………..
 • lakcím/tartózkodási hely/szálláshely: …………………………………..
 • horgász regisztrációs száma: ­_ _ _ _ _ _
 • státusz: vizsgabizottság elnöke, tagja, vizsgázó, kiskorú vizsgázó kísérője*

*megfelelő aláhúzandó

felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy

 • az állami horgászvizsgán önként és saját felelősségemre veszek részt;
 • ismerem és betartom a MOHOSZ OHSZK a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán elrendelt veszélyhelyzeti időszak horgászsport eseményeiről szóló hatályos eljárásrendi tájékoztatójának rendelkezéseit, illetve a versenyszabályzat járványügyi előírásait;
 • c igazolt COVID-19 vírus kapcsán kórházi kezelésre, vagy házi karantén elrendelésére esetemben és a velem közös háztartásban élő hozzátartozóim esetében 3 hónapon belül nem került sor, illetve a legalább 15 napja megszüntetett házi karantén ideje alatta vírusmentességem legalább 2 negatív teszttel dokumentálhatóan igazolttá vált*;
 • c az elmúlt 30 napban nem jártam külföldön, vagy külföldről történő beutazásomat követően a vírusmentességem legalább 2 negatív teszttel dokumentálhatóan igazolttá vált*;
 • c a beadott védőoltásoknak köszönhetően védettségem igazolható*;
 • a vizsgán láztalan állapotban veszek részt, közvetlen környezetemben az elmúlt 14 napban COVID-19 megbetegedés nem volt, továbbá az alábbi tünetek egyikét sem észleltem magamon és közvetlen környezetemben: láz, hidegrázás, nehézlégzés, légszomj, tartós köhögés, hasmenés, íz vagy szaglásérzék változása, erős fejfájás, szokatlan gyengeség;
 • amennyiben a fenti tünetek bármelyikét magamon és/vagy közvetlen környezetemben észlelem, a vizsgát megszakítom és erről haladéktalanul tájékoztatom a vizsgabizottságot;
 • indokolt esetben alávetem magam a testhőmérsékletem megmérésének, melyet a vizsgabizottság tagja köteles elvégezni, egyben tudomásul veszem, hogy lázas állapot esetén a vizsga helyiségébe történő belépésem megtagadható, illetve a későbbiekben a vizsga helyét köteles vagyok haladéktalanul elhagyni;
 • megfertőződésem esetén semmilyen kár- vagy egyéb megtérítési igényt nem terjesztek elő a MOHOSZ szervezetével, a vizsgát szervező horgászszervezettel és a lebonyolításban részt vevő személyekkel szemben, így a jelen nyilatkozat aláírásával ezen jogomról automatikusan, minden külön jogi cselekmény nélkül, visszavonhatatlanul lemondok.

*megfelelő jelölendő

 …………………., 2021.  …...

…………………………..

           (aláírás)

Jelen nyilatkozat csak minden adat hiánytalan kitöltésével, eredeti aláírással fogadható el!

A nyilatkozatot a vizsgáztató horgászszervezet 6 hónapig köteles megőrizni.

 


                             
Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.