Featured

Pályázat: 2011. évi gyermek foglalkozások támogatása

gyerifA Bakony- Balaton Horgász Szövetség ez évben is meghírdette a tagegyesületek gyermek foglalkozásainak anyagi támogatását. Alapkövetelmény: legalább öt gyermek részére tartandó minimum 15 órás horgászati témájú foglalkozás szervezése. Változatlanul lehetőség van a kevés gyermekhorgásszal rendelkező egyesületek közös pályázaton való indulásának. Változás viszont, hogy ez évben csak a nyári szünidőben szervezett foglalkozásokkal, tanfolyamokkal lehet pályázni.

P á l y á z a t i   k i í r á s
a Bakony-Balaton Horgász Szövetség tagegyesületei részére
a 2011. évi
nyári gyermek és ifjúsági horgászfoglalkozások
támogatására


A pályázat célja:

Anyagi eszközök biztosításával is elősegíteni a tagegyesületi szinten szervezett gyermek- ifjúsági horgászfoglalkozások fejlesztését és ahol még ilyen program nem működik, ott annak beindítását.

Az utólagos finanszírozású pályázattal kiírt támogatás összege: 300.000,- Ft.

A pályázatok elé támasztott követelmények:

Tartalmi követelmények: A pályázatban olyan programok részletes leírását kell benyújtani, amelyek az alábbi célkitűzések megvalósulását segítik elő:

A foglalkozási programban résztvevő gyermekek, fiatalok

a/ Szerezzenek ismereteket a vízi és vízparti élővilágról. Kiemelendően fontos a halfajok, a hal biológiai sajátosságainak, táplálkozási szokásainak, tartózkodási helyeinek, stb. bemutatása.

b/ Tanulják meg a gyermek és ifjúsági horgászokra vonatkozó alapvető szabályokat (mennyiségi és méretkorlátozások, tilalmi idők, a kifogott halakkal való bánásmód, stb.)

c/ Ismerjék meg az alapvető horgászetikai, magatartási szabályokat, továbbá a közösségben való viselkedési normákat.

d/ Szerezzenek alapvető jártasságot, illetve fejlesszék tovább jártasságukat az alapkészségek összeállításában (Zsinór- és horogkötések, úszós és egyéb horgászat, stb.) és ennek érdekében a programok lehetőleg házi megmérettetéssel, horgászversennyel záruljanak.

e/ Kapjanak – az életkoruknak megfelelő – szakmai felvilágosítás a cigaretta, a szeszesital, valamint a drog használatának az emberi szervezetre és emberek szellemi életére való káros hatásáról. [ „Horgászbottal a drog ellen” akció. ]

Gyakorlati előírások, követelmények:

1./ Legkevesebb 5 fő stabil résztvevő és legalább 15 óra időtartamú elméleti és gyakorlati foglalkozás, részletes tematikával és költségvetéssel.

2./ A káros élvezetekkel (cigaretta, szesz, drog) kapcsolatos foglalkozás időtartama legalább 2 órát elérje. [ „Horgászbottal a drog ellen” akció. ]

3./  Pályázni kizárólag a 2011. nyári szünidőben megvalósuló foglalkozásokkal lehet.

4./ Az alábbi feltételek teljesítésének vállalása:

a./ Olyan napló („Tanfolyam napló”) eseményszerű vezetése, amely az alábbi adatokat tartalmazza minden egyes foglalkozásról:

- foglalkozás helye,
- foglalkozás kezdő és befejező időpontja,
- résztvevő gyerekek névsora,
- foglalkozás/előadás tárgya/címe,
- foglalkozást vezető/előadást tartó neve és tisztsége,
- tanfolyamvezető/helyettes aláírása.

b./ A foglalkozások helyének, idejének előzetes közlése a bbhsz@bbhsz.hu

c./ A foglalkozásokról legalább egy esetben fényképes (minimum 5 db 600 pixel méretű képpel) rövid tudósítás küldése a szerkesztoseg@bbhsz.hu címre.

Pályázat beadásának, befogadásának és elbírálásának szabályai

A pályázatot kizárólag az erre szolgáló „Pályázati kérelem” nyomtatványon 1 példányban

2010. május 31. (kedd) 15.00  óra beérkezési határidőre kell a Szövetségi Irodába beadni, illetve beküldeni.

A nyomtatvány e-mailben a iroda@bbhsz.hu címről lekérhető, illetve a Szövetségi Irodában (Veszprém, Muskátli u. 6.) átvehető.

Határidőre beadott pályázatot értékelés nélkül elutasítani nem lehet, adathiányos pályázat esetén a Szövetségi Iroda rövid úton (telefon, email)  az érintett Egyesületet határidő megadásával hiánypótlásra felhívhatja.

A pályázatok  elbírálásának és a pályázati támogatások odaítélésének feladata az Elnökségé.

 A pályázatok komplexen kerülnek értékelésre. Nyilvánvaló, hogy egyes létszám, illetve foglalkozási időadatok költségnövelő tényezőként való megjelenését nem lehet figyelmen kívül hagyni, de maga a létszám és az óraszám önmagában nem jelent előnyt. A számszerűségi mutatók mellett kiemelkedő bírálati szempont az egyes foglalkozások kreativitása, továbbá annak vizsgálata, hogy a program mennyire épít a megcélzott ismeretanyag elsajátításának folyamatában való ellenőrzésére, a résztvevő gyermekek közösséggé való formálására, az egészséges csapat- és versenyszellem kialakítására. Figyelembe vételre kerül továbbá a foglalkozások eszközigénye, valamint a gyermekek részére horgászeszközökben nyújtott egyesületi támogatás mértéke.

Kettő vagy több egyesület közös programsorozattal is pályázhat. Ilyen pályázat díjazása esetén az elnyert pénzösszeget maga a program kapja. A társult egyesületek a díjazás összegével csökkentett megvalósulási költségeken a saját megállapodásuk szerint osztoznak. Az utalás a pénzügyi lebonyolítást végző egyesület részére történik.

Támogatott programok ellenőrzése, díjkifizetés

5./ A nyertes pályázati programok megvalósulását a Szövetség esetenként ellenőrzi. Az ellenőrzés ténye és legfőbb megállapításai a Foglalkozási naplóba bejegyzésre kerülnek.

6./ Indokolt esetben (az elnyert díj 50 %- áig) részkifizetés engedélyezhető.

7./ A program befejezését követő két héten belül, de legkésőbb 2011. szeptember 9-ig a Szövetségi Iroda részére kell megküldeni:

a.) a megvalósított program összefoglaló beszámolóját,
b.) a tanfolyam költségvetése alapján a „bekerülési kimutatást”,
c.) a lezárt Tanfolyam naplót.

8./ A 7./ pontban megjelölt dokumentumok értékelése alapján az elnök intézkedik az elnyert pályázati összeg kifizetéséről; vagy javasolja a kifizetendő összeg csökkentését vagy elvonását.

9./ Amennyiben az értékelés jelentősebb arányú létszám-lemorzsolódást vagy program csökkenést állapít meg, akkor az elnyert pályázati összeget csökkentett mértékben kell utalni. Ugyancsak csökkenthető a kifizetés összege a Pályázati feltételek 4/a–d pontjaiban vállalt teljesítések elmaradása, vagy csak részbeni teljesítése esetén.

Az esetleges támogatás csökkentés kérdésében az Elnökség dönt.

10./ A fenti 7. pontban előírt 2011. szeptember 9-i határidő elmulasztása minden további figyelmeztetés, illetve felhívás hiányában is az elnyert pályázati támogatás kifizetésének teljes megvonását, esetleges részkifizetés esetében annak visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

Veszprém, 2011. május 13.

Bakony- Balaton Horgász Szövetség

Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.