V-16/2021. sz. határozat:  A tagszövetségi minimum feltételekről

V-16/2021. sz. határozat:  A tagszövetségi minimum feltételekről

1. A Választmány az átlátható, költségtakarékos, ugyanakkor szolgáltatói szemléletű ügyviteli, okmányolási és halgazdálkodási hasznosítói működés és ennek keretében a horgászok minőségi kiszolgálása érdekében egyetért abban, hogy a szervezeti és feladati sokszínűség, a már kialakult és jelenleg is átalakulásban lévő, sokszor eltérő horgászszervezeti ügyviteli megoldások nem akadályozhatják a horgászszövetségi stratégiai célok elérést és azok egyik eszközeként a közfeladat-ellátás hatékony megvalósítását. 
2. A Választmány a tagszövetségek jogi önállóságát lehetőségként értékeli, ugyanakkor egyetért azzal is, hogy szükséges a tagszövetségek feladatainak egységesítése, területi illetékességének rögzítése, annak vízrendszerekhez való, átfedésektől mentes kiigazítása; lehetséges következményként a tagszövetségek számának ésszerű csökkentése, melynek támogatott megvalósítási formája az azonos, illetve átfedő területen működő tagszövetségek ütemezett, kölcsönös előnyökön alapuló és központilag támogatott összeolvadása, vagy egy tagszövetség másik tagszövetségbe történő beolvadása úgy, hogy az előírt tagszövetségi ügyviteli és szolgáltatási minimumfeltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) országos szinten a fővárosban legalább három ponton, valamint minden megyeszékhelyen biztosítottak legyenek.

3. A Választmány új tagszövetség megalakítását, annak a MOHOSZ szervezeti rendszerébe történő befogadását nem támogatja.
4. A Választmány a szervezeti és személyi minimumfeltételeket az alábbiak szerint rögzíti: a horgászok hiteles tájékoztatása; a tagszövetségi tag horgászegyesületek munkájának érdemi támogatása, segítése; a jogszabályoknak megfelelő, átlátható működés folyamatos biztosítása; a MOHOSZ Alapszabály, Általános Szerződési Feltételek, irányelvek, szövetségi utasítások és egyéb választmányi előírások betartása, a bizományosi és forgalmazási szerződések megkötése, karbantartása és előírásainak betartása; a tagszövetségi adatszolgáltatási, pénzügyi elszámolási és kapcsolattartási kötelezettségek határidős és pontos teljesítése; teljes munkaidős, felelős operatív ügyviteli vezető (ügyvezető elnök) kinevezése, megválasztása; a tagszövetség székhelyén további egy fő főállású (teljes munkaidős) és egy fő részmunkaidős (legalább 4 órás) ügyviteli munkatárs alkalmazása; állandó MAHOR tagszövetségi kapcsolattartó-tudósító, ifjúsági és oktatási felelős, valamint versenyfelelős kijelölése; az OHSZK szakmai továbbképzésein, konferenciáin az előírt ügyviteli vezetői és munkatársi részvétel folyamatos biztosítása, a MOHOSZ kiemelt rendezvényein az előírt minimális létszám (választmányi tagi, tisztségviselői érintettség hiányában maximum 3 fő) biztosítása.
5. A Választmány a halgazdálkodási hasznosító tagszövetségekre további szervezeti és személyi minimumfeltételeket határoz meg, az alábbiak szerint: (érintett halgazdálkodási vízterületek esetén) az alhaszonbérleti szerződések megkötése, karbantartása és előírásainak betartása; a jogszabály alapján előírt minimális halőri létszám hivatásos, teljes munkaidős halőrökkel történő biztosítása; a külön választmányi határozatban, vagy szövetségi utasításban előírt területi jegyek meghatározott módon történő, kötelező elektronikus értékesítése; a halgazdálkodás jogszabályokban előírt egyéb szakmai feltételeinek folyamatos biztosítása.
6. A Választmány az infrastrukturális és üzemeltetési minimumfeltételeket az alábbiak szerint rögzíti: önálló, lehetőleg jó megközelítésű (megyeszékhelyi /fővárosi / speciális területi illetékességi esetben székhely szerinti) központi tagszövetségi ügyintézési és szolgáltatási iroda (ÜSZI) fenntartása (tulajdon vagy bérlemény), legalább 40 m
hasznos irodai területtel, kommunális blokkal, a közelben megfelelő személygépjármű parkolási lehetőséggel; az ÜSZI területén legalább heti 5 nap és heti 36 óra, az OHSZK felé bejelentett és a tagszövetség honlapján közzétett, fix (nem változó) ügyfélszolgálati idő (ügyfélszolgálat: horgász regisztráció, MHK ügyintézés, egyesületi tagságra nem kötelezettek esetében állami horgászjegy kiadása, országos összevont területi jegyek offline forgalmazása, horgászszövetségi értékcikk-szolgáltatás, egyesületi tanácsadás; az ÜSZI területén legalább havi egy alkalommal (az OHSZK felé bejelentett és a tagszövetség honlapján közzétett fix időben) a választott vezető tisztségviselő (elnök, elnökhelyettes, alelnök), vagy kinevezett ügyviteli vezető (ügyvezető
igazgató) nyílt fogadónapja, fogadónaponként minimum 4 órás időtartamban, a hová minden horgász bejelentkezhet; az ÜSZI területén önálló mail és MOHOSZ flottás telefon elérhetőségek, internetkapcsolat, a telefonos elérhetőség biztosítása a nyitvatartási időben, továbbá legalább egy kijelölt, a MOHOSZ felé bejelentett vezetői mobilszámon hétfőtől-péntekig 10:00-16:00 között; az ÜSZI területén hálózati alkalmazásra is képes minimum A/4 f/f nyomtató, fénymásoló és scanner, valamint legalább egy asztali gép és jogtiszta office software környezet; a számla- és vagy nyugtaadási kötelezettség folyamatos teljesítése; 
önálló honlap vagy a horgászszövetségi feltételeknek megfelelő HORINFO microsite folyamatos működtetése, rajta az OHSZK által előírt kötelező horgászszövetségi arculati elemekkel és információkkal, az előírt szövetségi információkkal és a hasznosított vízterületek azonos felépítésű információival (jegytípusok, árak, helyi horgászrendek, halállomány, telepítési adatok, egyéb szolgáltatások).
7. A Választmány a halgazdálkodási hasznosító tagszövetségekre további infrastrukturális és üzemeltetési minimumfeltételeket határoz meg, az alábbiak szerint: a halgazdálkodási terv és a MOHOSZ haltelepítési programok telepítési vállalásainak betartása, a külön választmányi határozatban meghatározott kötelező tagszövetségi gépjármű- és eszközpark MOHOSZ flotta keretében történő folyamatos fenntartása. 
8. A Választmány az adatszolgáltatási minimumfeltételeket az alábbiak szerint rögzíti: a HORINFO program külön választmányi határozatban kötelezően előírt moduljainak, alkalmazásainak, értékesítési csatornáinak, egyéb elemeinek folyamatos működtetése; az OHSZK adatszolgáltatási körlevelekre történő pontos és határidős válaszadás; folyamatos és hiteles adatszolgáltatás a HORINFO rendszeren kívüli, engedélyezett saját jogon végzett területi jegyértékesítés tekintetében.
9. A Választmány a halgazdálkodási hasznosító tagszövetségekre további adatszolgáltatási minimumfeltételeket határoz meg, az alábbiak szerint: a tervezett és megvalósult telepítések OHSZK előírás szerinti bejelentése; a halgazdálkodási tervek folyamatos karbantartása, a változások és a halgazdálkodási szakmai feltételeknek megfelelő alkalmazottak, megbízottak, szakértők OHSZK felé történő bejelentése; a HOHA naprakész vezetése, kapcsoltan az összevont, átfedő és párhuzamos halőri alkalmazások, megbízások OHSZK felé történő bejelentése.
10. A Választmány az országos sportági szakszövetségi minimumfeltételeket az alábbiak szerint rögzíti: legalább egy szakágban horgászsport országos bajnokság csapatversenyén történő tagszövetségi vagy tagszövetségi képviseleti indulás (az érintett bajnokságokat az OVHB határozza meg, továbbá 500.000 Ft/év mértékű horgászsport fejlesztési hozzájárulással a kötelezettség megváltható); legalább egy szakágban horgászsport területi bajnokság megszervezése (a szabályokat az OVHB határozza meg, továbbá 500.000 Ft/év mértékű horgászsport fejlesztési hozzájárulással a kötelezettség megváltható); versenyzői engedélyek offline értékesítése az ügyfélszolgálati időben az ÜSZI területén.
11. Jelen minimumfeltétek 2022.01.01-től minden tagszövetségre kötelezően alkalmazandók figyelemmel arra a tényre is, hogy 2017.01.01-i hatállyal korábban szintén született hasonló választmányi határozat, ám az ott rögzített szabályok megszegésének nem voltak választmányi szankciós határozatban meghatározott jogkövetkezményei.
12. A minimumfeltételek az alábbiakban vonatkoznak az Országos Kishalász Érdekszövetségre: a rekreációs halászok hiteles tájékoztatása; a  rekreációs halászokat (is) tömörítő egyesületek munkájának érdemi támogatása, segítése; a jogszabályoknak megfelelő, átlátható működés folyamatos biztosítása; a  
MOHOSZ Alapszabály, Általános Szerződési Feltételek, irányelvek, szövetségi utasítások és egyéb választmányi előírások betartása, (vállalás, illetve OHSZK által biztosított lehetőség esetén) a bizományosi és forgalmazási szerződések megkötése, karbantartása és előírásainak betartása; a tagszövetségi adatszolgáltatási, pénzügyi elszámolási és kapcsolattartási kötelezettségek határidős és pontos teljesítése; az OHSZK szakmai továbbképzésein, konferenciáin az előírt ügyviteli vezetői és munkatársi részvétel folyamatos biztosítása, a MOHOSZ kiemelt rendezvényein az előírt minimális létszám (választmányi tagi, tisztségviselői érintettség hiányában maximum 2 fő) biztosítása.
13. A Választmány elrendeli, hogy a minimumfeltételek 2021.11.01-i állapot szerinti teljesítéséről a tagszövetségek 2021.11.30-ig kötelesek a felelős vezető aláírásával ellátott jelentésben az OHSZK részére beszámolni, s elmaradás esetén tételesen megindokolni, hogy az adott feltétel teljesítése mikorra várható.
14. A minimumfeltételek igazolt nem teljesítésének és az illetékességi szabályok megszegésének szankcióit a horgászszövetségi szankciók rendszeréről szóló választmányi határozat tartalmazza.
15. A minimumfeltételeken felül önkéntesen ellátott tagszövetségi feladatok ellátásának, többletszolgáltatások nyújtásának ösztönző elemeit a horgászszövetségi támogatások 2021-2024. évi rendszeréről szóló választmányi határozat tartalmazza.
16. Jelen határozat a MOHOSZ és a tagszövetségek vonatkozásában általános szerződési feltételeknek minősül.
17. A Választmány felkéri az OHSZK-t, hogy a MOHOSZ Alapszabályának felülvizsgálata során, illetve a tervezett, külön választmányi határozatban rögzített, illetve rögzítendő tagszövetségi minta alapszabályokban a szükséges változtatásokat vezesse át.
18. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-30/2016. sz. határozat 1-2., 7-11. és 13-14. bekezdése, valamint a V-25/2017. sz. határozat. 
Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások segítenek nekünk javítani ezen az oldalon és a felhasználói élményen (pl: nyomkövető sütik). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a cookie-kat vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.